Datblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli

Amcanion
I alluogi cyfranogwyr i gael dealltwriaeth well o beth yw gweithio mewn partneriaeth a beth sy’n ei wneud yn effeithiol.
Cynnwys

Mae gweithio mewn partneriaethau yn nodwedd gyffredin, sy’n gallu cael buddiannau enfawr i bob parti sydd wedi’u cynnwys. Mae’r cwrs yma yn edrych arno sut i wneud eich gwaith mewn partneriaeth yn llwyddiannus, gan edrych ar amrywiaeth o agweddau, gan gynnwys: rolau unigolion o fewn partneriaethau; bod yn fwy effeithiol ym mhersonol; a sut i ddatblygu eich perthnasau o fewn partneriaethau. Bydd cyfranogwyr hefyd yn edrych ar y mathau a phwrpasau o bartneriaethau, technegau ar gyfer adolygu pwrpas a phrosesau partneriaethau, gan sicrhau bod partneriaethau wedi’u strwythuro yn y ffordd fwyaf effeithiol a bod ganddynt amcanion priodol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • arolygu ac adolygu rôl unigolyn mewn partneriaeth fel bod nhw’n gallu penderfynu parhau, newid beth maen nhw’n gwneud neu dynnu allan o bartneriaeth
  • bod yn fwy effeithiol yn bersonol, gweithio i gryfderau ac i wella gwendidau
  • sicrhau bod partneriaeth wedi’i strwythuro yn y ffordd fwyaf effeithiol posib a bod ganddo amcanion addas
  • newid neu ail-ffocysu'r bartneriaeth yn effeithiol pan bod angen
Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at staff sy'n cymryd rhan mewn partneriaethau ac eisiau eu wneud yn fwy effeithiol.

Amlygir pwysigrwydd cydweithio yn ddiweddar gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 fel arf allweddol i gwrdd â rhai o’r dibenion a goresgyn rhai o’r heriau tymor hir yr ydym yn eu hwynebu.

Dyddiad:
1 Chwefror 2018 - Voluntary Action Merthyr Tydfil - VAMT (CF47 8UH)
Hyforddwr:
Siobhan Hayward
Archebu yma