EU Piggy bank
"Roedd popeth wedi'i roi at ei gilydd yn dda, gyda chyflwynwyr hyddysg a oedd yn ennyn eich diddordeb. Agwedd hwyliog hefyd sy'n helpu gyda phwnc mor sych."

"Mae gweminarau yn syniad gwych, ac yn cael gwared â'r angen i adael y swyddfa. Gall cydweithwyr wrando hefyd. "

"Wedi mwynhau'n fawr ac wedi helpu i wneud pethau'n gliriach yn fy meddwl. Roedd y pwnc yn ddiddorol ac yn berthnasol iawn i fy rôl fel rheolwr prosiect."

 

Ein hamcanion yw:

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a'r rhaglenni cyllid Ewropeaidd ehangach yng Nghymru
  • Cynyddu cyfraniad y trydydd sector at gynnal rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 2014-2020
  • Gwella cyfraddau cydymffurfio a lleihau'r risgiau wrth i'r trydydd sector gynnal prosiectau


Gwnawn hyn mewn sawl ffordd gan gynnwys:

  • gwybodaeth a chyngor
  • digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio
  • cynrychiolaeth


Hyfforddiant

Darperir ein cyrsiau yn benodol ar gyfer mudiadau trydydd sector sydd wrthi'n cynnal gweithgaredd a ariennir gan gyllid Ewropeaidd neu sydd â diddordeb mewn gwneud hynny.

Rydym yn cynnal nifer o gyrsiau mewn ffyrdd amrywiol megis gweminar, wyneb yn wyneb a thrwy Hafan Dysgu arlein WCVA.

Ceir isod fanylion cyrsiau sydd ar ddod. 


Cost

Am ddim i trydydd sector fudiadau sy'n cynnal gweithgaredd a ariennir gan gyllid Ewropeaidd, neu â diddordeb mewn gwneud hynny, o dan raglenni 2014-2020.


Hyfforddiant sydd i ddod