Diogelu data a chyfrinachedd mewn prosiectau a ariennir gan yr UE

28 Chwefror 2018, Wrecsam

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Nod yr hyfforddiant hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gofynion diogelu data a chyfrinachedd, er mwyn sicrhau bod mudiadau sy'n cael cyllid gan yr UE yn cydymffurfio â'r gyfraith, arfer da a rhwymedigaethau eu trefniadau cyllido

Bydd y cwrs yn ymdri â'r canlynol:

 • Yr 8 egwyddor Diogelu Data
 • Casglu data gan blant
 • Cyfrinachedd
 • Diogelwch ac adrodd achos o dorri rheolau Diogelu Data
 • Ansawdd data
 • Cais gwrthrych am wybodaeth
 • Ymarferoldeb Diogelu Data yn y gweithle

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi dysgu/ yn gallu:

 • Bod yn gyfarwydd â'r wyth egwyddor diogelu data fel y'u nodir yn Neddf Diogelu Data 1998
 • Gallu dweud pa wybodaeth a ystyrir yn 'ddata personol' a rhoi hynny ar waith yn eu gweithle
 • Deall sut i gyflawni eu rôl yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data
 • Deall rhwymedigaethau cyfreithiol rheolydd data
 • Gwybod sut a phryd i adrodd achos o dorri rheolau diogelu data, os oes angen
 • Deall y berthynas rhwng diogelu data a chyfrinachedd

Grŵp targed:  Staff mudiadau trydydd sector a fydd yn rhan o reoli prosiectau Cronfeydd Strwythurol yr UE, naill ai fel noddwr uniongyrchol neu is-gontractwr.

Ffurflen Archebu Bwtwm