21 Mawrth 2018, Casnewydd

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cyfle gwych i ddysgu mwy gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ynglŷn â'r canlynol:

  • dangosyddion Themâu Trawsbynciol y prosiect
  •  y Themâu Trawsbynciol yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
  • beth yw monitro a gwerthuso
  •  pam mae'n bwysig, gan gynnwys ar gyfer beth y defnyddir y data rydych yn ei gasglu
  • beth mae angen i chi ei ystyried, gan gynnwys cywirdeb data a manylebion gwerthuso

Fe fydd hi'n sesiwn anffurfiol a rhyngweithiol gyda digonedd o gyfle i ofyn cwestiynau. Os hoffech awgrymu pethau eraill i'w hychwanegu, mae croeso i chi anfon y rhain drwodd ac fe fydd yr hyfforddwyr yn ceisio eu cynnwys.

Cynulleidfa darged
Mae'r gweithdy yn agored i bob mudiad sydd wrthi'n cynnal prosiect neu gontract a ariennir gan gyllid Ewropeaidd neu sydd â diddordeb mewn gwneud hynny.

Ffurflen Archebu Bwtwm