Hyfforddiant codi arian ar gyfer mudiadau treftadaeth a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac a redir gan WCVA mewn partneriaeth â CyMAL a'r Funding Centre

Catalyst Cymru

Mae Catalydd Cymru Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn darparu cyfleoedd dysgu a datblygu i staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth yng Nghymru Mae'r ymyriadau dysgu hyn wedi cael eu creu i wella sgiliau a chynyddu hyder, cymhwysedd ac effeithiolrwydd staff a gwirfoddolwyr codi arian, fel y gallant gynyddu swm yr arian a roddir i'w mudiadau gan gyfranwyr preifat, ffynonellau corfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Gan gydnabod bod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, mae Catalydd Cymru yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu ar gyfer staff a gwirfoddolwyr â phob math o arbenigedd, gwybodaeth a phrofiadau o ran sgiliau. Mae'r cyfleoedd dysgu yn yr ail flwyddyn yn cynnwys:

  • Cyrsiau hyfforddi
  • Gweithdai
  • Digwyddiadau rhwydweithio
  • Setiau dysgu gweithredol
  • Hyfforddi gweithredol
  • Ymweliadau sefydliadol
  • Adnoddau dysgu ar-lein - Parth Dysgu WCVA

Mae Catalydd Cymru hefyd yn rhoi rhifau ffôn a chyfeiriadau -bost ein hyfforddwyr arbenigol i'r cynadleddwyr ar ôl iddynt fynychu digwyddiadau.

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant Catalydd Cymru yn cael ei gynnal mewn lleoliadau ledled Cymru, felly byddwch bob amser yn gallu dod o hyd i rywbeth addas sy'n agos atoch chi.

Mae ein rhaglen hyfforddi yn cael ei chefnogi gan Parth Dysgu WCVA, adnodd dysgu ar-lein cyffrous sydd ar gael i fudiadau treftadaeth yng Nghymru. 

Bydd dysgwyr yn gallu cael gafael ar adnoddau cyn yr hyfforddiant ac ar ôl mynychu digwyddiad.

Mae adnoddau penodol ar gael i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn gallu mynd i'r sesiynau wyneb yn wyneb, ond sydd dal eisiau gwybod mwy am gyllid cynaliadwy.

Gweler isod am fanylion y cyrsiau sydd ar droed. I drefnu lle, llenwch a dychwelwch ffurflen gais i training@wcva.org.uk neu cysylltwch â Lein Gymorth ar 0800 288 8329

Y gost yw £20 ypen ar gyfer cyrsiau 1 diwrnod £10 y pen ar gyfer cyrsiau ½ diwrnod.
Cynigir ein rhwydweithio, setiau dysgu gweithredol ac ymweliadau â mudiadau AM


Codi arian gan roddwyr mawr

7 Chwefror 2018

Cyflwyniad i adrodd straeon i godwyr arian

13 Chwefror 2018

 

Gweminarau: 2pm - 3pm
AM DDIM

Dangos angen - 22 Ionawr 2018

Mae llawer o gyllidwyr yn dymuno gweld tystiolaeth eglur bod eich prosiectau'r hyn y mae eich buddiolwyr angen go iawn. Beth yw'r dystiolaeth orau i ddangos eich angen am gefnogaeth? Yn y weminar hon, byddwn ni'n dangos y ffordd orau i chi adeiladu'r dystiolaeth honno fel bod gennych chi'r siawns fwyaf o lwyddo gyda'ch ymdrechion codi arian.

Codi arian ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n godwyr arian -  5 Chwefror 2018
Pwy sy'n gyfrifol am godi arian mewn elusen heb unrhyw godwyr arian? Y chi! Ond nid yw mor frawychus ag yr ydych chi'n ei feddwl! Yn y weminar hon, byddwn yn dweud wrthych chi lle i ddechrau, fel y gall eich sefydliad ddechrau adeiladu'r sylfeini ar gyfer strategaeth effeithiol o godi arian.Hyfforddiant wedi'i deilwra

Angen rhoi trefn ar eich gwaith codi arian, ond y dyddiadau uchod yn anghyfleus? Peidiwch â phoeni, gallwn drefnu sesiynau hyfforddi wedi'u teilwra i chi. Chi sy'n penderfynu ble y cynhelir yr hyfforddiant, pa bynciau y bydd eich sesiynau'n ymdrin â nhw, sut a phryd yr hoffech i'r hyfforddiant fod; ac fe drefnwn ni hynny i chi. Eto, argaeledd cyfyngedig - felly cysylltwch i drafod eich gofynion hyfforddi cyn gynted â phosib i osgoi siom.


Ymweliadau â mudiadau eraill - Wedi'u cyllido'n llawn - Hyd at £1,000 ar gael y mudiad!

Bydd ymweliadau â mudiadau eraill yn rhoi'r cyfle i'ch mudiad treftadaeth ymweld â mudiadau blaenllaw eraill sydd wedi cael llwyddiant wrth godi arian, ac i ddysgu oddi wrthynt. Bydd yr ymweliad hefyd yn gyfle i chi drafod heriau sy'n wynebu'ch mudiad wrth godi arian a darganfod sut mae mudiadau treftadaeth eraill wedi'u goresgyn.

Argaeledd cyfyngedig - cysylltwch i drafod ymweliadau â mudiadau eraill cyn gynted â phosib i osgoi siom.

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â richardroberts@wcva.org.uk   01970-631148

 catalyst footerCyflwyniad i adrodd straeon i godwyr arian