Byddwn yn archwilio’r pwysau unigryw o godi arian a sut i ymdrin â’r pwysau hynny yn llwyddiannus.

31 Ionawr 2018 - Caerffili

1 dydd

Amcanion

  • Datblygu sgiliau gwydnwch. Deall yr elfennau hanfodol o natur wydn a dysgu a hybu ein gallu i ail-godi'n sydyn o anawsterau.
  • Archwilio a datblygu strategaethau ymdopi personol a thechnegau syml i leihau lefelau straen cyffredinol i staff codi arian ac i ddelio gyda straen yn ddynamig wrth iddo godi.
  • Deall pwysigrwydd agwedd bositif at waith, gan ddatblygu pecyn cymorth personol i'w ddefnyddio i godi ein hwyliau a'n hegni.

Cynnwys
Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i sbarduno'r ymateb ymlaciol a sut i ymdopi mewn argyfwng. Byddwn yn rhedeg nifer o ymarferion ymarferol gan gynnwys ymdopi â thrafferthion anadlu, ymarferion ymlacio a myfyrdod. Yn olaf byddwn yn edrych ar ddewisiadau ffordd o fyw, cydbwysedd bywyd a sut i ddatblygu agwedd bositif.

Amcanion dysgu

  • Gweithio'n graffach a gwireddu potensial
  • Delio'n llwyddiannus gyda heriau wrth iddynt godi yn y gweithle a llefydd eraill ac ail-godi'n sydyn o anawsterau
  • Lleihau lefelau straen cyffredinol gan sicrhau bywyd gwaith rydych yn ei fwynhau yn fwy ac yn ymlacio yn fwy ynddo wrth fod yn fwy effeithiol
  • Canolbwyntio ar lwyddo.

Grŵp targed
Codwyr arian

Bywgraffiad
Fel uwch reolwr a hyfforddwr, mae gan Richard brofiad helaeth o gymell a mentora unigolion ac o weithio gyda grwpiau i ddatblygu eu potensial. Mae e'n cynnal y profiad ymarferol hwn drwy barhau i weithio fel Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Cynhyrchu Incwm i Prospect Hospice ar ben ei waith fel hyfforddwr, cymhellwr a mentor. Mae gan Richard 28 mlynedd o brofiad o godi arian mewn mudiadau mor amrywiol ag Achub y Plant, RNIB, ActionAid a Worldwide Volunteering yn ogystal â gweithio yn y fasnach win ac fel crochenydd yn gynnar yn ei yrfa.

Archebwch yma