Mae cyrsiau hyfforddi WCVA ynglŷn â’r cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector yn addas i wahanol lefelau o brofiad

Mae technoleg ddigidol yn symud ar gyflymder anhygoel, mae Cymru'n wynebu heriau penodol o ran allgáu digidol, ac eto mae angen i ni gadw gyda'r diweddaraf ac ystyried dyfodol strategaethau ymgyrchu a chyfathrebu ein mudiadau.

Mae ein cyrsiau hyfforddi ynglŷn â'r cyfryngau cymdeithasol yn addas i wahanol lefelau o brofiad, o'r rheini sy'n dechrau lansio eu mudiad ar y cyfryngau cymdeithasol i'r rheini sydd am dyfu eu cynulleidfa a meithrin eu brand sydd eisoes wedi'i sefydlu. 

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli'r cwrs. Argymhellwn i chi lenwi'r cwrs i leihau'r gost y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i'r cwrs - gan feithrin perthynas partneriaeth a'i gwneud yn rhatach i bawb?

Gellir cynnal hyfforddiant mewn hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros sawl diwrnod. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion hyfforddi.

Dyma restr o gyrsiau y gallwn eu teilwra i gwrdd â'ch anghenion chi:

Cyflwyniad i'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu

 

Dechrau arni gyda'r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'r cyhoedd

Introduction to social media for engagement

Bydd y cyfranogwyr yn edrych ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel dulliau o ymgysylltu gyda dinasyddion, y gymuned a defnyddwyr gwasanaethau. Bydd y cwrs yn dysgu'r cyfranogwyr i chwilio am a dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer defnyddio technoleg e-gyfranogi a rhwydweithio cymdeithasol yn eu maes gwaith arbennig nhw.

Bydd y cyfranogwyr yn gwerthuso dulliau o e-gyfranogi a rhwydweithio cymdeithasol; gan nodi'r cyfleoedd a chyfyngiadau. Gyda ffocws ar y technolegau presennol, a'u perthnasedd i Gymru, bydd y cwrs cyfranogol hwn yn defnyddio profiadau'r cyfranogwyr, astudiaethau achos ac enghreifftiau lle defnyddiwyd cyfryngau cymdeithasol mewn gweithgareddau ymgysylltu a chyfranogi.

Amcanion

Bydd cyfranogwyr yn archwilio sut y gallent ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn eu mudiad eu hunain i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a chymunedau.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu'r cwrs hwn byddwch yn gallu ....

 • Trafod dulliau ar gyfer ymgysylltu â phobl drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, a nodi'r rhai a all fod yn berthnasol i'w hanghenion
 • Gwerthuso dulliau o e-gyfranogaeth a rhwydweithio cymdeithasol mewn perthynas â'u maes gwaith
 • Dadansoddi astudiaethau achos ble defnyddir e-gyfranogaeth
 • Archwilio'r dechnoleg
 • Nodi rhwystrau i gyfranogaeth pan ddefnyddir cyfryngau cymdeithasol
 • Adnabod anghenion cynulleidfaoedd gwahanol a chamau i'w ddiwallu
 • Gwybod sut i gael gafael ar wybodaeth ac adnoddau ychwanegol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sydd am ddatblygu eu defnydd o dechnoleg i ymgysylltu gyda defnyddwyr gwasanaeth a chymunedau.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.


Y cyfryngau cymdeithasol i'r trydydd sector 

Ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa arlein

Social media for the third sector 719

Ydych chi'n ceisio meithrin brand eich elusen arlein? Yn cynllunio ymgyrch codi arian neu gyllido torfol arlein? Neu'n ceisio cyrraedd rhagor o bobl drwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol? 

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ddulliau a thechnegau, yn benodol i fudiadau trydydd sector eu defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn edrych ar y dechnoleg a'r tueddiadau diweddaraf ym myd cyfathrebu arlein sy'n newid drwy'r adeg. Bydd cyfle i gyfranogwyr drafod sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus, yn greadigol ac yn unol â gwerthoedd y sector. Felly, p'un ai ydych eisoes wedi'ch sefydlu'ch hun arlein neu ddim ond newydd ddechrau arni, dyma'r cwrs i chi!​

Amcanion

Edrych ar sut y gall eich elusen neu'ch grŵp cymunedol ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

Canlyniadau dysgu

 • Deall y gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Trafod gwahanol ddulliau a strategaethau i ennyn diddordeb eich cynulleidfa arlein
 • Dysgu sut i greu cynnwys diddorol a gweledol
 • Gallu defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i yrru traffig at eich gwefan
 • Canfod rhwystrau unigol a sefydliadol sy'n atal defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol
 • Dysgu sut i fonitro eu llwyddiant arlein
 • Gwybod o ble i gael gwybodaeth ac adnoddau ychwanegol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Anelir y cwrs hwn at staff neu wirfoddolwyr sy'n gobeithio datblygu eu sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu digidol. Nid yw'r cwrs yn benodol i "ddechreuwyr" nac i "arbenigwyr", croesawir pob lefel o allu technegol gan fod y cwrs hwn yn ymdrin âdulliau a thechnegaui'ch mudiad trydydd sector ffynnu arlein.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.


Ymgysylltu arlein

Dewch i adnabod eich cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

Engaging Online

Os ydych eisoes yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'r cyhoedd ond am gael gwybod sut i greu cynnwys mwy atyniadol, gwella'ch cyrhaeddiad a darganfod syniadau newydd ac offer am ddim, yna dyma'r sesiwn i chi!

Amcanion

Ymgysylltu'n fwy effeithiol â'ch cynulleidfa arlein.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Adeiladu ar eich sgiliau presennol ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn eu defnyddio'n fwy effeithiol
 • Creu cynnwys diddorol ac atyniadol i ddiwallu anghenion eich cynulleidfa
 • Defnyddio offer arlein am ddim i greu cynnwys arloesol a dynamig
 • Dysgu sut i ymgorffori gweithgareddau arlein yn eich gwaith ymgysylltu bob dydd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer ymarferwyr sydd eisoes yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'r cyhoedd, ac sydd am gael gwybod sut i wella eu cynnwys a'u cyrhaeddiad.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.