Archwilio cydgynhyrchu / y model pŵer a rennir – lefel uwch o ymgysylltu

Shared Power Training Course

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd ganddynt eisoes ynghylch ymgysylltu â'r cyhoedd gan archwilio lefelau uwch o ymgysylltu yn fanylach h.y. Rhannu Pŵer a Rheolaeth Dinasyddion.

Mae'r cwrs yn cynnig gwybodaeth, sgiliau, offer ac ymarferion ystyriol i helpu ymarferwyr i roi ar waith y lefelau uwch hyn o ymgysylltu. Mae cyfranogwyr yn cael eu cynghori i gwblhau'r cwrs 'Ymgysylltu â'r Cyhoedd: Theori ac Ymarfer'

Amcanion

Galluogi dysgwyr i ddeall sut i ddefnyddio'r model ymgysylltu 'Rhannu Pŵer' mewn gwaith prosiect.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu'r cwrs hwn byddwch yn...

  • Deall y lefelau o ymgysylltu a'u nodweddion
  • Deall sut i ddylanwadu ar bobl sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn gallu newid diwylliant sefydliadol
  • Gallu defnyddio model ymgysylltu rhannu pwer wrth gynllunio prosiect
  • Gallu pwyso a mesur eich ymarfer

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rheini sy'n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus sydd eisiau datblygu a chynyddu eu sgiliau a'u gwybodaeth ynghylch ymgysylltu â'r cyhoedd, yn benodol ynghylch y lefel rhannu pŵer (sy'n cynnwys cyd-gynhyrchu).

Hyd

2 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.