Nod y cwrs yw rhoi i'r cyfranogwyr y wybodaeth, y technegau a'r hyder i gynllunio a chynnal grwp ffocws cyfranogol

Running a participative focus group

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â nodweddion allweddol grwpiau ffocws, yn cynnwys: o dan ba amgylchiadau y dylent ac na ddylent gael eu defnyddio, sut mae cynllunio a pharatoi ar gyfer grwp ffocws, manteision ac anfanteision gwahanol opsiynau o ran strwythur grwp ffocws, y sgiliau y mae eu hangen ar hwylusydd grwp ffocws a'r rolau sy'n helpu grwp i weithio'n dda, procio a holi o fewn grwp ffocws a delio â phobl neu amgylchiadau anodd mewn grwp ffocws.

Bydd ymarferion ymarferol yn atgyfnerthu'r dysgu ac yn rhoi cyfle i'r cyfranogwyr i ymarfer rhai o sgiliau hwylusydd grwp ffocws.

Amcanion dysgu

  • Trafod sut mae paratoi a chynllunio ar gyfer grwp ffocws
  • Nodi manteision ac anfanteision gwahanol opsiynau o ran strwythuro grwp ffocws
  • Procio a holi mewn grwp ffocws
  • Nodi technegau i ddelio ag ymddygiad neu amgylchiadau anodd mewn grwp ffocws
  • Darparu cyfle i wneud ymarferion ymarferol i atgyfnerthu'r dysgu ac i ymarfer rhai o sgiliau hwylusydd grwp ffocws

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Cymhwyso gwybodaeth am sut i gynllunio a chynnal grwp ffocws
  • Defnyddio technegau procio a holi
  • Teimlo'n fwy hyderus wrth ddelio ag ymddygiad ac amgylchiadau anodd

Cynulleidfa darged

Unrhyw un y mae angen iddo ddefnyddio cyfweliadau grwp fel ffordd o gynnal ymgynghoriadau neu ymchwil.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.