Datblygu gwell ddealltwriaeth o’r angen i ddefnyddio iaith a fformat priodol wrth baratoi gwybodaeth hygyrch i’r cyhoedd.

Providing accessible information

Ni fydd unrhyw jargon yn rhan o'r wybodaeth a ddarperir a bydd yn briodol ac yn hawdd i'w deall (Egwyddor Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd Rhif 5). Dyma un o'r elfennau allweddol i sicrhau llwyddiant wrth i chi ymgysylltu.

Bydd y cwrs yn eich helpu i wneud hyn drwy ystyried 'pam' mae'n bwysig darparu gwybodaeth hygyrch; beth mae'r term "hygyrch" yn ei olygu a sawl fformat gwahanol i gynhyrchu gwybodaeth hygyrch.

Bydd yn canolbwyntio ar baratoi dogfennau ymgynghori hygyrch a deunyddiau ysgrifenedig eraill megis pamffledi a ddefnyddir i hyrwyddo digwyddiadau neu ddarparu gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau. Edrychir hefyd ar sicrhau bod cynnwys arlein yn hygyrch. Bydd cyfle i ystyried yr heriau y gall cyfranogwyr eu cael wrth gynhyrchu gwybodaeth hygyrch yn eu mudiadau a ffyrdd o oresgyn y rhain.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall pwysigrwydd hygyrchedd wrth baratoi gwybodaeth i'r cyhoedd
  • Adnabod sawl fformat gwahanol i ddarparu gwybodaeth hygyrch
  • Adnabod y rhwystrau sydd ynghlwm wrth ddarparu gwybodaeth hygyrch, ac atebion posib
  • Gwybod i ble i fynd i gael arweiniad a gwybodaeth bellach ar hygyrchedd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gyfrifol am gyfathrebu effeithiol a hygyrch yn eu mudiadau.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.