Bydd cynllun prosiect da yn helpu’ch mudiad i wireddu ei weledigaeth ar gyfer prosiect.

Cynllunio prosiect ar gyfer ceisiadau llwyddiannus

Bydd y cwrs yn darparu dulliau a thechnegau i gyfranogwyr er mwyn eu helpu i gynllunio a chyflawni prosiect yn effeithiol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy'n rhan o gynllunio, datblygu ac ysgrifennu cynllun prosiect. Bydd cynllun prosiect da yn helpu'ch mudiad i wireddu ei weledigaeth ar gyfer prosiect. Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o strwythur cynllun prosiect a'r cysyniadau a'r derminoleg allweddol wrth ei ysgrifennu er mwyn cefnogi ceisiadau am gyllid.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall manteision cynllunio prosiect
  • Deall cysyniadau a therminoleg allweddol cynllunio prosiect
  • Disgrifio cylch prosiect, o gynllunio i gyflawni a thrwodd i gwblhau prosiect
  • Cynllunio, strwythuro ac ysgrifennu cynllun prosiect

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Staff ac aelodau o fyrddau mudiadau rheng flaen gwirfoddol a chymunedol sydd â chyfrifoldeb dros godi arian. Addas i'r rheini sy'n newydd i gynllunio prosiect neu'r rheini sydd am gael mewnwelediad pellach i broses cynllunio prosiect.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.