Ydych chi’n gyfrifol am gau prosiect unwaith mae’r cyllid presennol wedi dod i ben?

Cau prosiect a chynllunio at olyniaeth

Mae'r cwrs hwn yn helpu mudiadau i gau prosiect a chynllunio at y dyfodol unwaith mae cyllid wedi dod i ben

Mae'r gweithdy rhyngweithiol hwn yn eich helpu i gau'ch prosiect a chynllunio at y dyfodol. Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i chi gael awgrymiadau a chyngor ar beth i'w wneud nesaf a pha opsiynau sydd ar gael i barhau â'ch gwaith

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr wedi dysgu / yn gallu:

  • Egluro elfennau allweddol cau prosiect a'u pwysigrwydd
  • Cynllunio diwedd prosiect effeithiol
  • Bod yn effro i broblemau a allai fod angen eu datrys wrth gau prosiect
  • Datblygu strategaeth ymadael a reolir
  • Archwilio opsiynau ar gyfer cyllid yn y dyfodol a ffynonellau o gymorth

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Aelodau o staff a byrddau mudiadau gwirfoddol a chymunedol rheng flaen sydd â chyfrifoldeb dros reoli prosiect a/neu godi arian.

Mae'r cwrs yn addas i'r rheini sy'n newydd i reoli prosiect a'r rheini sydd am gael mewnwelediad i'r broses o gau prosiect.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.