Datblygu’ch marchnata a gwerthu’ch gwasanaethau’n fwy effeithiol

Marketing your services

Bydd y cwrs hwn yn darparu arweiniad ymarferol ar ddatblygu strategaeth farchnata. Bydd yn eich helpu i fapio'ch gwasanaethau, deall eich cwsmeriaid a chanfod ffyrdd o gyfathrebu'n effeithiol â nhw.

Byddwn yn edrych ar amrediad o offer a thechnegau marchnata. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i'r rheini sy'n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata.

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu'r rheini sy'n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu dull trefnus o farchnata er mwyn eu helpu i werthu eu gwasanaethau'n fwy effeithiol

Canlyniadau dysgu

  • Deall rôl marchnata i werthu gwasanaethau i gwsmeriaid
  • Mapio'r gwasanaethau maent yn eu cynnig a rhestru eu cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid
  • Cynllunio strategaeth farchnata, gan osod nod ac amcanion ar gyfer eu gwaith
  • Canfod offer a thechnegau marchnata perthnasol y gallant eu defnyddio
  • Deall systemau gwerthuso

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn berffaith i'r rheini sy'n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.