Rhoi i gyfranogwyr y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i ddadansoddi, dehongli a llunio casgliadau o ddata ansoddol.

Making the best use of data

Bydd y cwrs ymarferol hwn yn rhoi'r cyfle i'r rhai sy'n cymryd rhan i ymarfer dadansoddi mathau cynyddol gymhleth o ddata, a gynhyrchir gan ddigwyddiadau go iawn, mewn ffordd gyfranogol.

Bydd y cyfranogwyr yn meithrin sgiliau a hyder sylweddol wrth ddadansoddi data ansoddol yn fanwl a deall egwyddorion llunio casgliadau o ddata o'r fath. Byddant yn ymarfer canfod arwyddocâd a llunio casgliadau o'u dadansoddiad, eto mewn ffordd gyfranogol.

Mae'r cwrs hefyd yn adolygu nodweddion grwpiau ffocws a digwyddiadau sy'n cael eu hwyluso ynghyd â'r defnydd o dechnegau cyfranogol, megis gosod mewn trefn yn ôl gradd a phleidleisio, fel opsiynau amgen yn lle canllawiau pwnc yn nhrafodaethau grwpiau ffocws.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Ymarferwyr a hwyluswyr y mae angen iddynt ddadansoddi, dehongli a llunio casgliadau o ddata ansoddol.

Amcanion dysgu

  • Adolygu nodweddion grwpiau ffocws a digwyddiadau sy'n cael eu hwyluso drwy ddefnyddio technegau cyfranogol
  • Darparu'r cyfle i ymarfer dadansoddi mathau o ddata
  • Meithrin sgiliau a hyder i ddadansoddi data ansoddol a meintiol
  • Deall egwyddorion llunio casgliadau o ddata o'r fath
  • Ymarfer canfod arwyddocâd a llunio casgliadau o'u dadansoddiad

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Disgrifio nodweddion allweddol grwpiau ffocws a sut a phryd i'w defnyddio
  • Nodi technegau cyfranogol i'w defnyddio wrth gasglu gwybodaeth mewn digwyddiadau sy'n cael eu hwyluso
  • Ymarfer technegau cyfranogol wrth ddadansoddi data ansoddol o wahanol raddau o gymhlethdod
  • Magu sgiliau a hyder wrth ddadansoddi data ansoddol fydd y canlyniad dysgu pwysicaf
  • Dod i wybod am rai egwyddorion a fydd yn help i lunio casgliadau o ddadansoddiad o ddata ansoddol

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.