Darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o ofynion diogelu data, er mwyn sicrhau bod mudiadau yn cydymffurfio â’r gyfraith ac ymarfer da

Introduction to data protection training for charities

Bydd yna newidiadau sylweddol yn y deddfau diogelu data ym mis Mai 2018 pan ddaw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym.

Bydd rhai agweddau ar reoli data yn aros yr un fath, felly mae'n hanfodol eich bod yn gwybod sut i gydymffurfio â'r deddfau presennol fel y maent a'r ffordd y bydd y GDPR yn effeithio ar eich mudiad wrth fynd ymlaen.

Os nad yw'n cydymffurfio, gallai'ch mudiad wynebu dirwyon mawr iawn, yn ogystal â mentro gwneud niwed i'w enw da.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd dysgwyr:

  • Yn gyfarwydd â'r 8 egwyddor diogelu data a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data
  • Yn gallu dweud pa wybodaeth sy'n cael ei chyfrif yn 'ddata personol' a defnyddio hynny yn eu gweithle
  • Yn deall sut i gyflawni eu rôl mewn ffordd sy'n cydymffurfio â gofynion diogelu data
  • Yn deall rhwymedigaethau cyfreithiol rheolydd data
  • Yn gwybod sut a phryd i adrodd, pan fo angen, fod y gofynion diogelu data wedi'u torri
  • Yn deall y berthynas rhwng diogelu data a chyfrinachedd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rheini sy'n trin gwybodaeth bersonol yn eu rôl, a'r rheini sy'n gyfrifol am sicrhau bod eu mudiad yn cydymffurfio â gofynion diogelu data.

Hyd

Hanner diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.