Beth yw effeithiau deddfwriaeth ddiweddar ar eich polisïau ariannol? Pa mor hyderus ydych chi fod eich polisïau yn drylwyr, yn gadarn ac yn briodol?

Financial Policies 719

Mae ar bob elusen angen polisïau a gweithdrefnau ariannol effeithiol i alluogi staff a gwirfoddolwyr i weithio'n ddiogel ac yn effeithiol a lleihau'r risg o gamreoli neu gamddefnyddio arian.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i chi adolygu arfer da o ran polisïau ariannol, ystyried fformatau a strwythurau enghreifftiol a thrafod ag eraill fanteision ac anfanteision arferion presennol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i chi adolygu arfer da o ran polisïau ariannol, ystyried fformatau a strwythurau enghreifftiol a thrafod ag eraill fanteision ac anfanteision arferion presennol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu...

  • Bod yn ymwybodol o arfer da o ran polisïau ariannol
  • Adolygu polisïau presennol o'u cymharu â fframwaith polisi sefydliadol
  • Deall ffactorau deddfwriaethol sy'n effeithio ar bolisïau ariannol
  • Cyfle i rannu enghreifftiau o arfer da

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Bydd y cwrs hwn o fudd i unrhyw gyfarwyddwr, gweithiwr ariannol neu drysorydd sy'n rhan o ysgrifennu a/neu adolygu polisïau.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.