Defnyddio egwyddorion craidd gwerthuso yn eich gwaith eich hun.

Evaluating and monitoring outcomes

Mae'r cwrs yn anelu i alluogi ymarferwyr i gael dealltwriaeth well o werthuso a monitro allbynnau, ac i helpu nhw i werthuso'i gwaith yn well.

Bydd cyfranogwyr yn dod i ddeall diffiniadau allweddol gan gynnwys canlyniadau, allbynnau, dangosyddion a gweithgareddau, ac archwilio'r ffordd mae'r termau yma'n cael eu defnyddio'n wahanol mewn cyd-destunau amrywiol gan fudiadau gwahanol. Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu adnabod a disgrifio'r allbynnau mae prosiect neu weithgaredd yn anelu i gyflawni a defnyddio eu dealltwriaeth o egwyddorion craidd gwerthuso i ffocysu'n well ar eu gwaith gwerthuso eu hunain.

Bydd cyfranogwyr yn dysgu technegau i'w ddefnyddio er mwyn gwerthuso a monitro allbynnau'u gwaith eu hunain ac fe fyddant nhw yn safle gwell i ddylunio gwerthusiad o'u gwaith eu hunain.

Amcanion

Galluogi cyfranogwyr i feithrin dealltwriaeth well o werthuso a monitro allbynnau ac i'w helpu i werthuso eu gwaith yn well

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • adnabod a disgrifio'r allbynnau mae prosiect neu weithgaredd yn anelu i gyflawni
  • defnyddio eu dealltwriaeth o'r egwyddorion allweddol o werthusiad yn well er mwyn ffocysu eu gwaith gwerthuso eu hunain
  • dylunio gwerthusiad o'u gwaith eu hunain yn well
  • gweithredu gwerthusiad o'u gwaith eu hunain yn well

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs yma yn ymdrin â thestunau amrywiol ac mae'n fwyaf addas i bobl sydd gydag ychydig o gyfrifoldeb ar gyfer gwerthuso ac sydd gyda lefelau cyfyngedig neu ganolradd o sgiliau gwerthuso. Nid yw'n addas ar gyfer ymarferwyr gwerthuso profiadol.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.