Magu hyder wrth ymdrin â materion anodd, er mwyn symud drwy wrthdaro a sicrhau gwell perthnasoedd gwaith.

Pan fydd gwrthdaro'n codi mewn sefydliadau neu rhwng sefydliadau, gall hynny effeithio ar gynnydd ac ar berthnasoedd gwaith. Nod y cwrs hwn yw helpu staff sector cyhoeddus i fagu hyder wrth ymdrin â materion anodd ac i weithio'n fwy effeithiol gyda phartneriaid ynglyn â materion cynhennus. Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn edrych ar natur gwrthdaro, ar ble mae'n digwydd yn y gweithle ac ar weithio mewn partneriaeth. Bydd nifer o fodelau, offerynnau a thechnegau'n cael eu cyflwyno i ddatblygu dealltwriaeth o sefyllfaoedd o wrthdaro ac i ddatblygu sgiliau yn y maes hwn. Bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ymarferion seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys ymarferion chwarae rhan realistig a heriol. Byddant yn dysgu am Sgyrsiau a Ffocws Iddynt, Hyfforddiant Canolbwyntio ar Atebion a Herio Ymddygiad Anodd â Phendantrwydd.

Amcanion dysgu

 • Archwilio natur gwrthdaro, ble mae'n digwydd yn y gweithle a gweithio mewn partneriaeth
 • Mae'r cyfranogwyr yn nodi'r gwrthdaro y maen nhw'n ei wynebu yn eu gweithle, gan ganolbwyntio ar yr hyn y maent am ei newid neu ar gryfhau ffyrdd iddyn nhw weithio'n hyderus gyda gwrthdaro
 • Cyflwyno modelau, offerynnau a thechnegau i ddatblygu dealltwriaeth o sefyllfaoedd o wrthdaro ac i ddatblygu sgiliau, gan gynnwys trosolwg o'r broses gyfryngu
 • Bydd y cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn ymarferion sydd wedi'u seilio ar sgiliau ymarferol, yn cynnwys ymarferion chwarae rhan realistig a heriol

Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall natur gwrthdaro, ble mae'n digwydd yn y gweithle a sut mae gweithio mewn partneriaeth
 • Adnabod arwyddion gwrthdaro a defnyddio rhai o'u sgiliau cyfryngu newydd ac egwyddorion datrys gwrthdaro wrth reoli gwrthdaro
 • Gweithio gyda mwy o bendantrwydd, yn ddiduedd ac yn effeithiol pan fyddant mewn perthnasoedd gwaith anodd neu wrth ddelio â materion cynhennus
 • Teimlo'n fwy hyderus wrth herio aelodau staff/tîm yn briodol ac yn adeiladol ynglyn â materion perfformiad
 • Lleoli a mynd i'r afael â gwrthdaro cyn iddo ddwysáu
 • Gwybod pryd i edrych ar brosesau eraill
 • Cefnogi newid ar adegau anodd
 • Adnabod Arddulliau Ymddygiad (DISC)

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?
Rheolwyr/cyfranogwyr mewn grwpiau sy'n wynebu materion cynhennus mewn partneriaethau a thimau. Unrhyw un sy'n rheoli staff, y mae angen iddo ymdrin â materion anodd (ee materion perfformiad). Y sawl sy'n sylweddoli ei fod yn osgoi sefyllfaoedd anodd, ond yn gwybod bod hynny'n effeithio ar waith ac effeithiolrwydd.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.