Rhoi trosolwg i gyfranogwyr o’r broses arolygu a’r ystyriaethau angenrheidiol er mwyn cynllunio arolwg yn effeithiol.

Designing and running successful surveys 719

Gall cynllunio a rheoli arolwg swnio'n syml. Mae yna gymaint o offer ar gael i'ch helpu, felly pam mae arolygon yn mynd yn anghywir? Mae mwy i gynnal arolwg effeithiol na chreu holiadur cyflym ar-lein. Mae'r cwrs hwn yn anelu i fynd drwy'r broses gam wrth gam er mwyn rhoi'r wybodaeth sydd angen ar gyfranogwyr er mwyn ei wneud yn iawn. Rydym hefyd yn cynnig cwrs dilynol ar Ysgrifennu cwestiynau effeithiol.

Amcanion dysgu

  • Deall gofynion cynllunio arolwg;
  • Archwilio manteision ac anfanteision pob dull arolygu er mwyn dewis yr un mwyaf priodol;
  • Trafod materion diogelu data;
  • Ymchwilio i dechnegau samplu a'u heffaith;
  • Archwilio ffyrdd o gasglu, dadansoddi ac adrodd y data.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Cynllunio neu reoli arolwg yn effeithiol;
  • Deall samplu a'i oblygiadau;
  • Datblygu holiaduron effeithiol;
  • Deall y ffordd y mae'r dull arolygu yn dylanwadu ar ganlyniadau;
  • Datblygu ffyrdd effeithiol o ddadansoddi ac adrodd.

Cynulleidfa darged

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd ag ychydig o brofiad, neu ddim profiad o gwbl, o gynnal neu reoli arolygon.

Hyd

1 diwrnod


Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.