I gyfranogwyr ymgysylltu’n yn fwy effeithiol ac yn hyderus gyda chymunedau trwy gyfarfodydd/digwyddiadau cyhoeddus.

Confidence at public events 719

Mae'r cwrs dau ddiwrnod yma yn canolbwyntio ar sgiliau cyflwyno a delio â sefyllfaoedd ac ymddygiad anodd. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu sut i baratoi ar gyfer digwyddiad cyhoeddus, sut i roi cyflwyniad effeithiol, gan gyfleu'r wybodaeth y mae ar y gynulleidfa eisiau ei gwybod gan ddefnyddio arddulliau cyfathrebu priodol, ac mae'n archwilio technegau i ddelio â materion a sefyllfaoedd heriol.


Ar ail ddiwrnod y cwrs bydd angen i chi baratoi a chyflwyno cyflwyniad ac fe fyddwch yn derbyn adborth gan y tiwtor a dysgwyr eraill.

Cynulleidfa darged

Ar gyfer unrhyw unigolion neu fudiadau y mae gofyn iddynt gynrychioli eu mudiad mewn cyfarfodydd cyhoeddus gyda dinasyddion a chymunedau.

Amcanion dysgu

  • Canfod paratoadau
  • Archwilio sgiliau cyflwyno a ffyrdd i ddelio gyda nerfau
  • Cyflwyno awgrymiadau ar gyfer defnyddio PowerPoint a chymhorthion gweledol yn effeithiol
  • Archwilio technegau i ddelio gyda sefyllfaoedd heriol

Canlyniadau dysgu

Trwy fynychu'r cwrs yma byddwch yn ...

  • Mwy parod i ddal digwyddiadau cyhoeddus
  • Defnyddio eich steil eich hunain o gyflwyno gyda hyder
  • Dylunio a darparu cyflwyniadau pwerus
  • Mwy hyderus wrth ddelio gyda phobl yn nigwyddiad cyhoeddus
  • Delio'n fwy effeithiol gyda sefyllfaoedd heriol
  • Arddangos technegau i ddelio gydag ymddygiad heriol

Hyd

1-2 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu