Ddiogelu eich mudiad rhag lladrata, camreoli arian a risgiau ariannol eraill

Charity Financial Management - roles and responsibilities 719

Mae'r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o'r cyfrifoldebau sydd gan reolwyr neu ymddiriedolwyr sy'n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian elusen.

Gall elusennau a mudiadau gwirfoddol fod yn agored i ladrata, niweidio neu gamreoli eu harian, a risgiau ariannol eraill. Dysgwch sut i ddiogelu'ch mudiad a dangos cadernid gan felly gynyddu'r tebygolrwydd o sicrhau cyllid. Mae'r cwrs hwn yn rhoi trosolwg o'r cyfrifoldebau sydd gan reolwyr neu ymddiriedolwyr sy'n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian elusen.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Egluro'r gweithdrefnau angenrheidiol ar gyfer rheolaethau ariannol digonol a phriodol mewn elusennau.
  • Rhoi enghreifftiau o arfer da o ran rheolaethau ariannol.
  • Diffinio'r term "cronfeydd wrth gefn" fel y mae'n berthnasol i'r sector elusennol ac asesu priodoldeb eich polisi cronfeydd wrth gefn.
  • Enwi'r polisïau a ddylai fod ar waith er mwyn rheoli arian elusen yn effeithiol.
  • Egluro arwyddocâd y SORP Elusennau wrth baratoi cyfrifon a cheisiadau ariannol.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Staff neu ymddiriedolwyr sy'n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian elusen.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.