Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu’r tebygolrwydd o sicrhau cyllid

Charity Financial Management - Costs and budgets Large


Mae'r cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i bennu cost y gwasanaethau a ddarperir gan eu mudiad, a chynhyrchu a monitro cyllidebau a llif arian parod.

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yn cystadlu â'i gilydd am incwm ac mae angen iddynt ddangos effeithiolrwydd cost a realaeth mewn ceisiadau am grant. Dyma gyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau yn llawn a chynyddu'r tebygolrwydd o sicrhau cyllid digonol. Mae'r cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i bennu cost y gwasanaethau a ddarperir gan eu mudiad, a chynhyrchu a monitro cyllidebau a llif arian parod.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu...

  • Diffinio'r term "cost".
  • Dosbarthu costau i gostau sefydlog neu newidiol a chostau uniongyrchol neu anuniongyrchol.
  • Disgrifio dulliau costio seiliedig ar amsugno, costau seiliedig ar weithgaredd a chostio ffiniol i ddelio â gorbenion.
  • Deall egwyddorion paratoi cyllideb.
  • Llunio rhagolwg llif arian parod syml.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Staff neu ymddiriedolwyr sy'n ymwneud yn benodol â gweinyddu arian elusen.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.