Darparu’r offer a’r wybodaeth i gyfranogwyr wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch a ydynt am weithio gyda mudiadau trydydd sector eraill i ddarparu gwasanaethau a sut i wneud hynny

Alternative Models for service delivery Large

Mae mudiadau'n cael eu hannog fwyfwy i gydweithio ond gall hyn ddod ag anawsterau a pheryglon.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi sylw i waith mewn partneriaeth ac yn archwilio'r materion ymarferol wrth ddewis strwythurau priodol a chytundebau ysgrifenedig. Bydd yn darparu'r offer a'r wybodaeth i gyfranogwyr benderfynu'n ddeallus a ddylid cydweithio i ddarparu gwasanaethau, a sut i wneud hynny.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall buddion a rhwystrau cydweithio
  • Adnabod rhai o'r ystyriaethau ymarferol allweddol ar gyfer cydweithio
  • Asesu rhinweddau strwythurau gwahanol ar gyfer consortiwm

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer staff ac ymddiriedolwyr mudiadau trydydd sector.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.