Rhaglen hyffordi ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelu i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedol

All Wales Basic Safeguarding Large

Datblygwyd y cwrs hwn gan Gyngor Gofal Cymru, WCVA, ac awdurdodau lleol. Rhaglen ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelu yw hi a gellir ei defnyddio ar gyfer y rheini sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion.

Seiliwyd yr hyfforddiant ar Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol yr Uned Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd, 'Cyflwyniad i Ddiogelu'.

Cwrs cyflwyniadol yw hwn, ac mae disgwyl i'r rheini sy'n cymryd rhan wneud hyfforddiant a dysgu pellach sy'n berthnasol i'r grŵp penodol maent yn gweithio gydag ef, h.y. plant neu oedolion.

Amcanion

Nod y cwrs hwn yw cyfleu nifer o egwyddorion allweddol wrth ddiogelu unigolion a darparu gwybodaeth sylfaenol i staff er mwyn ymateb i gam-drin ac esgeuluso.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn...

  • Gwybod eu rôl eu hunain i ddiogelu oedolion a phlant a phobl ifanc rhag cael eu niweidio, eu cam-drin a'u hesgeuluso
  • Deall y ffordd y mae unigolion yn cael eu diogelu rhag cael eu niweidio, eu cam-drin a'u hesgeuluso
  • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niweidio, cam-drin ac esgeuluso

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff neu wirfoddolwyr newydd yn eich mudiadau y mae'n ofynnol iddynt wneud hyfforddiant sylfaenol ar ddiogelu fel rhan o'u rôl.

Hyd

1 diwrnod

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.