Gall aelodau WCVA gymryd mantais o brisiau gostyngol ar wasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd gan lawer o aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw'r corff cenedlaethol sy'n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol. Hi yw'r unig gymdeithas broffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p'un a ydynt yn gyfieithwyr testun ynteu'n gyfieithwyr ar y pryd. Mae gan y Gymdeithas dair lefel o aelodaeth: Cyflawn a Sylfaenol ym maes cyfieithu testun, ac aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd (CAP), y naill i'r Saesneg a'r llall i'r Gymraeg; yn ogystal â threfn ar gyfer cydnabod cwmnïau cyfieithu ac unedau cyfieithu sefydliadol. Rhaid i bob aelod ymrwymo i God Ymddygiad Proffesiynol y Gymdeithas. 

I ddod o hyd i gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd sydd wedi dweud eu bod yn fodlon cynnig eu gwasanaeth i aelodau WCVA am bris gostyngol, ewch i wefan y Gymdeithas,

https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/dod-o-hyd-i-gyfieithydd

Cliciwch ar 'Cyfieithydd' neu 'Cyfieithydd ar y pryd' ac yna ewch i 'Cynnig cyfieithu WCVA' ble cewch chi restr o gyfieithwyr/cyfieithwyr ar y pryd a'u manylion cyswllt. 

Os cewch chi drafferth neu am gael help, ffoniwch y swyddfa, 01248 371839. 

Nid yw pob aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru wedi dewis ymuno yn y cynllun hwn. Bydd y gostyngiadau a gynigir yn amrywio. Mater i bob cyfieithydd fydd penderfynu faint o ostyngiad i'w gynnig. Mae cyfraddau cyfieithwyr yn amrywio.