Ydych chi’n elusen sydd newydd gofrestru? Os felly, peidiwch ag edrych ymhellach – mae gan WCVA lu o wasanaethau sydd ar gael i’ch helpu.

   Charity Commission logo _ Welsh 

 

 

 

 

Aelodaeth

Mae aelodau WCVA yn cael ac yn mwynhau amrywiaeth o fuddion a gwasanaethau, gan gynnwys gwybodaeth, cymorth, ymgynghori, a chynlluniau cyswllt gyda nifer o ddarparwyr. Cewch wybod yma am y cyfan sydd gan ein cynllun aelodaeth i'w gynnig, felly am beth ydych chi'n aros? Cofrestrwch heddiw!

Desg gymorth

Mae staff ein desg gymorth wrth law i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych. Cynigiant wasanaeth dwyieithog a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio, anfon neges destun neu e-bost, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod, neu drwy lenwi ffurflen ymholi

Gwybodaeth a chyhoeddiadau

Ni waeth beth yw'ch ymholiad, gobeithiwn y bydd yr ateb ar gael yn ein hamrywiaeth helaeth o daflenni gwybodaeth ar bynciau lu, neu yn un o'r cyhoeddiadau a luniwyd gennym i helpu mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Gallwch gael at yr holl daflenni gwybodaeth a'r cyhoeddiadau yn adran cyngor ac arweiniad ein gwefan.                          

Cyngor ar gyllid

Ni waeth a oes angen ychydig o gannoedd ar eich grŵp gwirfoddol neu gymunedol ar gyfer digwyddiad lleol neu filoedd o bunnoedd i brynu adeilad cymunedol, mae gwasanaeth cyngor ar gyllid WCVA yn cynnig cyngor, hyfforddiant a chymorth i helpu sefydliadau i fod yn ariannol gynaliadwy. Mae Porthol Cyllid Trydydd Sector Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau gwybodaeth a chyngor ar gyllid i'ch helpu i dderbyn yr her gyllido ac i wella'ch gobeithion o lwyddo.        

Hyfforddiant a digwyddiadau

Cynigiwn ystod eang o ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddiant ledled Cymru, gan gynnwys cyrsiau byr, dysgu achrededig, gweithdai, cynadleddau a seminarau ar faterion cyfredol sy'n effeithio ar y trydydd sector yng Nghymru. Gallwch weld manylion yr hyfforddiant a'r digwyddiadau sydd i ddod yn eich ardal chi, a chael gwybod sut i gadw lleoedd yn unrhyw un ohonynt, drwy droi at yr adran hyfforddiant a digwyddiadau yn ein gwefan.           

Ymddiriedolwyr a llywodraethu

Cynigiwn ardal bwrpasol o'n gwefan i helpu'r bobl hynny sy'n gyfrifol am reoli a gweinyddu mudiadau gwirfoddol, yn ymddiriedolwr elusen. Os ydych chi'n ymddiriedolwr ar elusen sydd newydd gofrestru, edrychwch ar y pethau y gallwn eu cynnig i chi, gan gynnwys taflenni gwybodaeth wedi'u teilwra'n benodol i anghenion ymddiriedolwyr, amrywiaeth o gyhoeddiadau ac offer defnyddiol, a manylion y ffordd y gallwch ddweud eich dweud am faterion sy'n bwysig i chi.  

Gwirfoddoli

Gall tîm gwirfoddoli arbenigol WCVA gynnig cymorth a chyngor i'r rheini sy'n gyfrifol am reoli gwirfoddolwyr neu i unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion gwirfoddoli. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau gwybodaeth, adnoddau, prosiectau, sut i gael gwybod am y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf, a llawer mwy.  Gallwch weld beth sydd gan y tîm gwirfoddoli i'w gynnig i chi yma.     

________________________________________________________________________

 

Os bydd eich elusen newydd yn gweithio ar lefel leol neu sirol, yna mae'r cynghorau gwirfoddol sirol yn ffynhonnell bellach o gymorth. Mae'r cynghorau hyn yn gweithio ar lefel leol a sirol, ac yn cynnig ystod o wasanaethau ymarferol, arweiniad arbenigol a chymorth datblygu. Maent yn gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae llawer o'r cynghorau hefyd yn cynnal canolfannau gwirfoddoli, felly, os hoffech siarad â rhywun sy'n cynorthwyo mudiadau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr, gallwch gysylltu neu ymweld â'ch canolfan wirfoddoli leol.