Wedi ymuno â ni i yn barod? Yna mewngofnodwch yma.

Am ddod rhan o ymgyrch cymdeithas sifil sy'n tyfu? Llenwch y ffurflen isod.

Mae ffioedd Aelodau yn dibynnu ar Incwm y Mudiad. Cliciwch yma am y ffioedd.Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw'r mudiad aelodaeth cenedlaethol i'r trydydd sector yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw bod y trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.  Gallwch ymuno â ni drwy ddod yn:

Aelod

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw fudiad trydydd sector - elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, a mentrau cymdeithasol - sy'n gweithio yng Nghymru.  Fel Aelod o WCVA, bydd cyfle gennych i siapio ein gwaith yn ymarferol a bod yn rhan o rwydwaith cyfoethog o fudiadau o'r un anian sy'n rhannu gweledigaeth debyg.

Mae WCVA yn ymrwymo i gydweithio'n greadigol ac yn gynhyrchiol â'n Haelodau a'n Partneriaid i wella llesiant i bawb.  Ymunwch heddiw i siapio ein gwaith ac i gael y canlynol:

- Newyddion, bwletinau gwybodaeth a hysbysiadau rheolaidd

- Digwyddiadau a chyfleoedd arbennig i aelodau yn unig

- Cylchgrawn Rhwydwaith Cymru bob mis

- Chwiliadau am gyllid yn benodol i chi

- Gostyngiadau a chynigion ar gyrsiau hyfforddi WCVA, llogi ystafelloedd, gwasanaethau cyflogres, Recriwt 3, PQASSO, meddalwedd, telathrebu ac yswiriant

Partner

Gall mudiadau statudol, a mudiadau neu unigolion sy'n gweithio er elw yn y trydydd sector sy'n rhannu ein gweledigaeth ac yn dymuno cefnogi gweithredu gwirfoddol yng Nghymru ymuno â ni fel Partneriaid i WCVA.

Tanysgrifiwr

Mae diweddariadau a gwybodaeth ar gael am ddim gan WCVA i unrhyw fudiad, cwmni neu unigolyn fel Tanysgrifiwr.

Cwmpas

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Er mwyn i ni roi gwybod i chi am ein gwasanaethau i aelodau, cyrsiau hyfforddi, e-fwletinau, digwyddiadau a chylchlythyron, ac i weinyddu cyfrifon aelodau a phartneriaid, cofnodir eich gwybodaeth mewn cronfa ddata. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i gael gwybod sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio, pwy all gael mynediad ato, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a'ch hawliau mewn perthynas  â'r wybodaeth hon.

 
 


AELODAU'N UNIG: Byddem hefyd yn hoffi i roi gwybod i chi am gynigion gan Bartneriaid WCVA. Os YDYCH yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at y diben hwn, ticiwch i gadarnhau: