Beth yw e'?
Bydd Cynllun Grant Cymru ac Affrica gan Lywodraeth Cymru yn rhoi'r cyfle i grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru gael at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £230,000 ar gael y flwyddyn, a bydd o leiaf £50,000 y flwyddyn yn cael ei glustnodi i weithgareddau iechyd.

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer prosiectau gyda dyddiad cychwyn heb fod yn gynharach na 4 Mai 2020.

 

Mae cyllid ar gael mewn 4 thema:

W4A Ideas - Health (Welsh)

Iechyd
- prosiectau sy'n cyfrannu at iechyd a llesiant corfforol a meddyliol cymunedau yn Affrica Is-Sahara:

 • Rhannu gwybodaeth a sgiliau rhwng sefydliadau iechyd yng Nghymru ac Affrica;

 • Cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i gael at hyfforddiant a chymorth graddfa fach o Gymru;

 • Cefnogi cymunedau yng Nghymru ac Affrica i gael at ofal iechyd o safon a mwy cyfartal.

W4A Ideas - Sustainable Livelihoods (Welsh)

Bywoliaethau Cynaliadwy
- prosiectau sy'n gweithio i drechu tlodi ariannol, gan alluogi cydnerthedd economaidd mewn teuluoedd a chefnogi menter a chyflogaeth raddfa fach:

 • Cwmnïau cydweithredol dan arweiniad y gymuned sy'n cynhyrchu incwm ac sydd o fudd i Gymru ac Affrica;

 • Ennyn diddordeb y cyhoedd yng Nghymru drwy ymgyrchoedd, eiriolaeth neu bolisïau Masnach Deg;

 • Gweithgareddau sy'n dod â'r defnyddiwr yng Nghymru yn nes at y cynhyrchydd mewn ffordd gynaliadwy;

 • Cefnogi prosiectau amaethyddol graddfa fach yn Affrica Is-Sahara a gweithgareddau cynhyrchu incwm ar lawr gwlad.

W4A Ideas - Life Long Learning (Welsh)

Dysgu Gydol Oes
- prosiectau sy'n cefnogi unigolion a grwpiau yng Nghymru a/neu Affrica i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd:

 • Cysylltu cymunedau yng Nghymru â chymunedau yn Affrica i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o faterion datblygu byd-eang a materion rhyngwladol;

 • Cefnogi anghenion addysg plant sydd dan anfantais yn Affrica a rhannu'r profiad hwnnw â disgyblion ysgol yng Nghymru, gan gyfrannu at eu haddysg fyd-eang;

 • Cefnogi pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau ymarferol/galwedigaethol/artistig i wella eu bywoliaethau.

W4A Ideas - Climate Change And Environment (Welsh)

Y Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd
- mentrau strategol ac ymarferol i liniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu iddo gan ddefnyddio arbenigedd o Gymru:

 • Prosiectau sy'n galluogi'r defnydd o ynni adnewyddadwy yn Affrica;

 • Prosiectau sy'n ennyn diddordeb pobl yng Nghymru mewn materion yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd sy'n effeithio ar Affrica;

 • Gwaith sy'n ceisio cefnogi partneriaid yn Affrica i weithredu arferion datblygu cynaliadwy.

 

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau cais yma.

Cysylltwch â walesafricagrants@wcva.cymru am ymholiadau pellach.

 

WG Funded