Prif Grantiau

Mae tua £150,000 ar gael yr hydref eleni yn y rownd hon, ar gyfer grantiau rhwng £5000 a £15,000. Rhaid i'r ceisiadau hyn gyd-fynd ag un o'r pedair thema. Bydd proses ymgeisio un cam ar gyfer y grant hwn a rhaid cwblhau prosiectau o fewn un flwyddyn galendr.

Y broses ymgeisio ar gyfer y rownd hon yw ffurflen gais a ffurflen proffil prosiect a'i chyflawni naill ai yn digidol neu drwy'r post. Cofiwch lawrlwytho a chadw'ch fersiwn eich hun o'r ffurflen gais cyn dechrau ei llenwi.

Cofiwch ddarllen yr holl ganllawiau yn arweiniad cynllun grantiau bychain Cymru o Blaid Affrica sydd ar gael i'w lawrlwytho yma cyn llenwi'r ffurflen gais. Os oes angen cymorth arnoch i ddatblygu prosiect, cysylltwch â Hub Cymru Affrica. Os oes gennych gwestiwn am y broses ymgeisio, cysylltwch â WCVA drwy ebostio walesafricagrants@wcva.org.uk neu ffonio 0300 111 0124

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 28 Ebrill 2019.

Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i ymgeiswyr ganlyniad eu cais cyn pen 8 wythnos ar ôl y dyddiad cau.

Dim ond ceisiadau llawn a dderbynnir, mae cais llawn yn cynnwys: 

  1. Ffurflen gais wedi'i llenwi a'i llofnodi
  2. Taenlen Proffil y Prosiect wedi'i chwblhau (Cyllid a Thargedau)
  3. Dogfennau ategol, a restrir ar y ffurflen gais

 

 flowchart main grants 2019 Cymraeg

Gwasanaeth Adolygu

Os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r grant, byddwn yn adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau fel y gellir rhoi sylw i'r rhain. Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr fanteisio ar y gwasanaeth adolygu hwn.

Dyddiadau cau

Cofiwch nodi'r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais, gan y byddwn yn cau am hanner nos ar y dyddiad cau. Ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydynt yn cadw at y dyddiad cau.