Prif grantiau

Mae grantiau ar gael yn y rownd hon, ar gyfer grantiau bychain rhwng £5,000 a £20,000. Rhaid i'r ceisiadau hyn gyd-fynd ag un o'r pedair thema. Bydd proses ymgeisio un cam ar gyfer y grant hwn a rhaid cwblhau prosiectau erbyn 31 Ionawr 2021.

Y dyddiad dechrau cynharaf i brosiectau yw 4 Mai 2020.

Ar gyfer ymgeisio yn y rownd yma, mae angen cwblhau ffurflen gais a phroffil prosiect.  Medrwch lawr-lwytho'r ddwy ffurflen oddi ar y wefan yma.

Cofiwch ddarllen yr holl ganllawiau yn arweiniad cynllun prif grantiau Cymru ac Affrica sydd ar gael i'w lawrlwytho yma cyn llenwi'r ffurflen gais. Os oes angen cymorth arnoch i ddatblygu prosiect, cysylltwch â Hub Cymru Affrica. Os oes gennych gwestiwn am y broses ymgeisio, cysylltwch â CGGC drwy ebostio walesafricagrants@wcva.cymru neu ffonio 0300 111 0124.

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 11 Mawrth 2020.

Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i ymgeiswyr ganlyniad eu cais cyn pen 6 wythnos ar ôl y dyddiad cau. 

Gwybodaeth ar gyfer prif grantiau

Gwasanaeth adolygu

Os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r grant, byddwn yn adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau fel y gellir rhoi sylw i'r rhain. Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr fanteisio ar y gwasanaeth adolygu hwn.

Dyddiadau cau

Cofiwch nodi'r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais, gan y byddwn yn cau am 23.59 ar y dyddiad cau. Ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydynt yn cadw at y dyddiad cau.