Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo gwirfoddoli yng Nghymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sy’n gweinyddu’r cynllun.

Volunteering Wales fullMae WCVA yn falch o gyhoeddi bod Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2017/18, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi'u dyfarnu i 49 o brosiectau yng Nghymru.  Bydd pedwar ar ddeg o'r prosiectau hyn yn mynd ati'n benodol i alluogi pobl ifanc 14 - 25 oed i wirfoddoli yn eu cymunedau.

Nod Grantiau Gwirfoddoli Cymru yw cefnogi prosiectau gwirfoddoli ffurfiol sy'n anelu at recriwtio, cefnogi, hyfforddi a lleoli gwirfoddolwyr newydd a chefnogi prosiectau gwirfoddoli sy'n gweithio tuag at gefnogi themâu Grantiau Gwirfoddoli Cymru (sydd wedi'u seilio ar Bolisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru):

• Pobl ifanc
• Y Gymraeg
• Trechu tlodi
• Grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli (Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ceiswyr lloches ayyb)
• Allgáu cymdeithasol
• Anghenion cymorth uwch

Cafwyd 114 o geisiadau, o bob un o'r 22 ardal awdurdod lleol.

Dyfarnwyd y cyllid i gyd, sef £942,842.75, i'r 49 prosiect a fydd yn galluogi 1764 o wirfoddolwyr i gyfrannu 174,713 o oriau o wirfoddoli sy'n gyfwerth â £2,185,615 o gyfraniad at economi Cymru. Bydd prosiectau ar waith rhwng 1af Ebrill 2017 ac 31ain Mawrth 2018.

Infographic

Dyfarnwyd y grantiau i'r prosiectau canlynol: 

Mudiad

Enw'r Prosiect

A Voice for You Ltd+C42C29B2:C40BB2:C42

A Voice for You Advocacy and Social Inclusion Project

Action on Hearing Loss Cymru

Hospital Hearing Friends

ASH Wales Ltd.

The Filter 'Future Leaders'

Barnardo's Cymru

Five to Thrive Parent Ambassador Project

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Get In2 Volunteering

CBSA (Wales) Ltd

Community Spirit

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

Digital Expansion Project

Dimensions (UK) Ltd

Cyrraedd Pobl

Disability Advice Project

No voice no choice

Darganfod - Gwasanaeth Gwirfoddoli i Fyfyrwyr

Prosiect Gwirfoddoli gyda Chefnogaeth

ELITE SUPPORTED EMPLOYMENT AGENCY LTD

Equality Mentoring 2

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig

EYST Homework Clubs Project

Family Action

Families Together Perinatal Support Project

Cyfeillion Llyfrgell Gymunedol Cymer Afan

Prosiect Datblygu Gwirfoddoli Llyfrgell Gymunedol Cymer Afan

Home Start Dwyrain Caerdydd

Home-Start Cardiff East Ready for School Project

Home-Start Sir y Fflint

Volunteers Supporting Vulnerable Families across Flintshire - Making a Difference

Innovate Trust

Green Days Conservation

KIM Inspire

Give and Gain

Threshold Das Limited

Prosiect SMART (Striving, Motivated And Resistant Team)

Cynhadledd Gymunedol Melincryddan

Prosiect Cynhwysiant Digidol Ewch Arlein NPT

Menter Gorllewin Sir Gâr

Pobl ifanc Dyffryn Teifi

Mess Up The Mess Theatre Company LTD

Mess Up The Mess Volunteering

New Pathways

Prosiect Hyfforddi a Datblygu Gwirfoddolwyr New Pathways

NewLink Wales

Buzzin About Volunteering

Cymorth i Fenywod Casnewydd

Get Involved - NWA

Sefydliad Paul Sartori

Paul Sartori Foundation (PSF) Volunteer Central Management Programme (VCMP)

Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

Valuable Volunteering

Pembrokeshire People first

Y Cam Nesaf: Prosiect Gwirfoddoli Carreg Sarn/Stepping Stones

Promo-Cymru

EVI Volunteers

Recovery Cymru

Vale Recovery Volunteering

Relate

Mums4Mums

Cymru Ddiogelach

CUSP (Confident Unique Strong People)

Sea Trust CIC

Prosiect Gwirfoddoli Sea Trust - Monitro Llamidyddion

Sense (Cymru)

Touchbase Cymru Volunteering

Sight Cymru

Great Minds Think Alike

Span Arts

SpanYouth

Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd (SVC)

Home & Away Project

Canolfan Gofalwyr Abertawe

Prosiect Gwirfoddoli Canolfan Gofalwyr Abertawe

Fferm Gymunedol Abertawe

Rhaglen Gwirfoddoli a Hyfforddi y Fferm 2017-18

The Bridge Mentoring Plus Scheme

Exploring Pathways

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion

Guide Dogs Volunteer Consultant North and Mid Wales

The Mentor Ring

Moving Forward

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Discovering Our Coasts

Touch Trust

Prosiect Gwirfoddoli Touch Trust

UCAN Productions

UCAN Volunteer

UNA Cyfnewid

Deg cam i wirfoddoli

Volunteering Matters

Mind Matters

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Rhaglen Gwirfoddoli Anturus Y Bartneriaeth Awyr Agored

YMCA Abertawe

Y Volunteer

Gwybodaeth bellach
Gwybodaeth
Cwestiynau Cyffredin