Rhoi arian ar waith mewn cymunedau

Mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn rhan o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac wedi bod yn rhoi cymorth ariannol i fentrau cymdeithasol yng Nghymru dros y 10 mlynedd diwethaf drwy gyfrwng ystod o gynhyrchion ariannol.

Rydym wedi buddsoddi mewn mudiadau sy'n ehangu eu gweithgareddau sy'n creu incwm, eu hystod o wasanaethau a hefyd mudiadau sydd wedi cael trafferth denu arian grant ar gyfer prosiectau newydd.

Os hoffech weld y ffordd y mae cyllid cymdeithasol, trwy WCVA, wedi bod o fudd i fudiadau eraill yng Nghymru, cliciwch yma i ddarllen a gwylio astudiaethau achos ar fudiadau rydym wedi buddsoddi ynddynt.

Yn rhedeg ar hyn o bryd:

Cronfa Datblygu Asedau Cymunedol

 • Lansiwyd y gronfa yn ddiweddar
 • Ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru 
 • Maint y cefnogaeth ar gael Gorllewin Cymru a'r Cymoedd - £150,000
 • Maint y cefnogaeth ar gael  Dwyrain Cymru - £100,000 

Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

 • Ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru 
 • Maint y cefnogaeth ar gael Gorllewin Cymru a'r Cymoedd - £150,000
 • Maint y cefnogaeth ar gael Dwyrain Cymru - £125,000

Cronfa Fuddsoddi Cymunedol

 • Maint y benthyciad £50,000 i £250,000
 • Tymor hwyaf 25 mlynedd
 • Cyfradd llog tua 7%

Cronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau

 • Partneriaeth gyda Banc Datblygu Cymru
 • Cymru Gyfan
 • Maint y benthyciad £1,000 i £50,000
 • Tymor hwyaf 5 mlynedd
 • Cyfradd llog 10%
 • Ffi £200

Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie

 • Nod Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie yw helpu arweinwyr yn y trydydd sector i ddatblygu eu sgiliau arwain entrepreneuraidd
 • Bob blwyddyn bydd WCVA yn rhoi £2,500 i gefnogi unigolyn yng Nghymru i wella fel arweinydd

Os oes gennych ddiddordeb yn opsiynau buddsoddi cymdeithasol WCVA, cysylltwch â Matt Brown neu Alun Jones i gael sgwrs gychwynnol drwy ffonio ar 0300 111 0124 neu ebostio sic@wcva.org.uk.

Good Finance logo

 

 

 

 

Good Finance

Mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru wedi'i restru ar Good Finance, prosiect cydweithredol sy'n helpu i hwyluso mynediad at wybodaeth ynglŷn â buddsoddiadau cymdeithasol i elusennau a mentrau cymdeithasol. Ewch ar y wefan i ganfod rhestr o fuddsoddwyr a chynghorwyr cymdeithasol eraill.

 

SIC ERDF