Cefnogi arweinwyr disglair yn y trydydd sector

Nod Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie yw helpu arweinwyr yn y trydydd sector i ddatblygu eu sgiliau arwain entrepreneuraidd. Bob blwyddyn bydd WCVA yn rhoi £2,500 i gefnogi unigolyn yng Nghymru i wella fel arweinydd.Walter Dickie medium
 
Fel aelod o fwrdd WCVA cafodd arbenigedd a phrofiad Walter Dickie, a'i ymroddiad i'r trydydd sector, effaith ddofn ar waith WCVA ac ar y rheini a gafodd y pleser o weithio gydag ef.

Bu Walter yn cefnogi WCVA am dros ddeng mlynedd fel ymddiriedolwr gan chwarae rôl allweddol yn llywio'r mudiad ac yn helpu i sefydlu'r Gronfa Fuddsoddi Cymunedol arloesol sy'n benthyg arian i fusnesau cymdeithasol. Mae'r gronfa honno'n dal ar waith heddiw, yn wir hi yw conglfaen cymaint o'n gweithgaredd buddsoddi cymdeithasol presennol.

Diolch i ymroddiad Walter, mae WCVA wedi gallu benthyg bron i wyth miliwn o bunnoedd i fudiadau cymunedol, llawer ohonynt ar waith yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Ymysg llwyddiannau di-rif, mae'r gronfa wedi helpu i achub y tafarndai olaf mewn cymunedau gwledig, rhoi hwb cychwynnol i ffyniant chwaraeon eithafol yn y Gogledd, darparu amgylchedd diogel i blant y mae eu gofal maeth wedi methu, adfer hen adeiladau at ddefnydd y gymuned, creu cannoedd o swyddi a galluogi cymunedau i reoli asedau yn eu trefi a'u pentrefi eu hunain.

Yn drist iawn, bu farw Walter eleni felly er cof amdano, ac i barhau i ddatblygu'r arweinyddiaeth entrepreneuraidd yn y trydydd sector y rhoddodd ef gymaint o amser i'w chefnogi, mae WCVA wedi sefydlu Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie.

Ynglŷn â'r bwrsari

Bydd bwrsari gwerth £2,500 yn cael ei ddyfarnu bob blwyddyn i rywun mewn rôl arwain o fewn mudiad trydydd sector yng Nghymru i'w helpu i ddod yn arweinydd mwy entrepreneuraidd. Gallai hyn fod yn rhywun sy'n gweithio mewn menter gymdeithasol sydd â syniad i ddatblygu eu gweithgaredd masnachu, neu arweinydd yn y trydydd sector sydd am gynhyrchu incwm drwy fasnachu am y tro cyntaf.

Mae'r terfynau ar sut y gellir gwario'r bwrsari yn agored ac anogir ymgeiswyr i feddwl am syniadau diddorol i gefnogi eu datblygiad eu hunain fel arweinydd entrepreneuraidd. Roedd Walter wrth ei fodd yn teithio ac yn dysgu, ac roedd WCVA am i'r bwrsari hwn adlewyrchu hynny. Gellid, er enghraifft, ddefnyddio'r arian:

  • ar gwrs astudio penodol
  • i ariannu ymweliad, dramor o bosib, i weld y ffordd y mae eraill yn gwneud pethau, neu
  • unrhyw beth y mae'r buddiolwr yn teimlo a fydd yn ei symud ymlaen ac yn symud ei fudiad ymlaen

Eich dychymyg yw'r unig gyfyngiad!

Does dim system sgorio ffurfiol ar gyfer ceisiadau. Mae'r panel beirniadu yn chwilio am y cynnig sy'n eu hysbrydoli fwyaf ac sy'n cyd-fynd ag ethos y bwrsari. Y cwbl y gofynnir amdano yn ôl yw bod ymgeiswyr llwyddiannus yn rhannu eu profiadau o fewn eu mudiadau eu hunain, â WCVA ac â'r sector ehangach.

Sut i ymgeisio

I ymgeisio am Fwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais a'i dychwelyd i sic@wcva.org.uk erbyn 24 Hydref 2017.

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â'r broses ymgeisio cysylltwch â Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru drwy ebostio sic@wcva.org.uk neu ffonio 0800 2888 329.

Cyhoeddir yr enillydd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a'n Darlith Flynyddol ar 22 Tachwedd 2017 yn Llandudno.