Cyd-fentro, cyd-elwa

Mae'r Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol yn cefnogi busnesau cymdeithasol sydd am ddod ag ased o dan berchnogaeth gymunedol - drwy un o'r ffyrdd canlynol;

  • prynu'r ased
  • prynu ac ailwampio'r ased
  • ailwampio ased sydd eisoes yn bodoli ond nad yw'n cael ei ddefnyddio'n llawn
  • cyfarparu ased

Gall y math o ased amrywio o glybiau cymdeithasol/chwaraeon, neuaddau cymunedol, canolfannau cymunedol, tafarndai cymunedol ayyb. 

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos sut fydd y gweithgaredd a ariennir yn creu newid positif o ran effaith gymdeithasol yn ogystal â newid positif o ran cynhyrchu incwm. 

Ariennir y Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, a dyma'r llinyn nesaf o fuddsoddiadau a weinyddir gan Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

Y BROSES BENDERFYNU

Bydd y wybodaeth ynglŷn â'r cais yn cael ei chasglu a'i chyflwyno i'r panel a fydd yn penderfynu pa brosiectau i'w cyllido. 

Os oes gennych unrhyw ymholiad, croeso i chi gysylltu ag aelod o'r tîm ar 0300 111 0124 


FAINT?

Money
Gall mudiadau ymgeisio am hyd at £150,000 yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd a £100,000 yn Nwyrain Cymru. Mae angen o leiaf 40% o gyllid cyfatebol yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd a 50% yn Nwyrain Cymru. Er enghraifft, i gael £150,000 o gyllid yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd byddai angen i chi ddarparu £100,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol. 

Grant yw 40% o'r Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol, a chymorth ad-daladwy yw'r 60% arall. Bydd faint rydych yn ei ad-dalu yn dibynnu ar faint y mae incwm y mudiad yn cynyddu.


BETH YW'R
BROSES YMGEISIO?

Question mark
Mae dau gam i'r broses ymgeisio. Y cam cyntaf yw "Holiadur Cymhwysedd" sy'n gwirio a ydych yn gymwys ac os felly rydych yn symud i'r ail gam sef y Cais am Gymorth Ariannol, lle asesir hyfywedd eich cynnig. Bydd hefyd yn mesur cyfraniad y gweithgaredd arfaethedig at Nodau Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

I ddechrau'r broses ymgeisio, bydd angen i chi gofrestru ar e-Dendro Cymru. Cyn hynny, rhaid trafod eich cynnig â thîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

 

BETH YW'R STRWYTHUR?

Structure
Dyma strwythur y cymorth ariannol sydd ar gael:

  • 40% mewn grant traddodiadol
  • 60% mewn cymorth ad-daladwy (0% llog, hyd at 10 mlynedd o ad-dalu yn dechrau ym mlwyddyn 3)

12 mlynedd yw cyfanswm strwythur y gronfa, gyda gwyliau ad-dalu am ddwy flynedd ar ddechrau'r prosiect. Yn ystod y ddwy flynedd hyn rydym yn disgwyl i chi ddangos tystiolaeth o newid positif o ran effaith gymdeithasol ac o ran cynhyrchu incwm. 

O ran y cymorth ad-daladwy, bydd eich llwyddiant wrth gynyddu incwm yn pennu faint rydych yn ei ad-dalu hyd at uchafswm o 60% o'r dyfarniad.

 

AMSERLEN

Time
Mae'r Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol ar agor nawr i geisiadau. Cysylltwch â Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i drafod eich syniad am fuddsoddiad ac edrychwch ar y wybodaeth ar  dudalen proses Ymgeisio'r Gronfa.

Ebost: sic@wcva.org.uk    Ffôn: 0300 111 0124

 

ERDF logo