Cyd-fentro, cyd-elwa

Rydym bellach wedi agor y broses ymgeisio i'r Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol. Cyn llenwi'r cais hwn, bydd angen i chi gael sgwrs gyda thîm Buddsoddi Cymdeithasol Cymru (sic@wcva.org.uk, 0300 111 0124) er mwyn pennu pa mor barod ydych chi i wneud cais.

Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol yn Nwyrain Cymru

Oherwydd yr holl ddiddordeb sydd wedi bod yn y Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol yn Nwyrain Cymru a'r swm sydd ar gael gennym;

bydd y gronfa nawr yn broses ymgeisio gystadleuol

Dyma'r amserlen; 

  • 8 Chwefror 2019 - Dyddiad cau cyflwyno Holiadur Cymhwysedd (EQ)
  • 12 Mawrth 2019 - Dyddiad cau cyflwyno Cais am Gymorth Ariannol (FAA)
  • 12 Ebrill 2019 - Rhagwelwn y bydd ceisiadau yn cael eu cyflwyno i'r panel wneud penderfyniad ar y dyddiad hwn, fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y dyddiad yma yn newid.  Byddwn yn cadarnhau'r dyddiad gyda holl ymgeiswyr y Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol yn Nwyrain Cymru cyn gynted ag y bo modd. 

*y cynhara' y byddwch yn cyflwyno'ch Holiadur Cymhwysedd, y cynhara' y gallwn asesu'r cais, cyfathrebu â chi ynglŷn ag unrhyw ymholiadau sydd gennym, a chymeradwyo'r Holiadur.  Bydd hyn yn caniatáu mwy o amser i chi gwblhau'r Cais am Gymorth Ariannol.

Y BROSES BENDERFYNU

Bydd y wybodaeth ynglŷn â'r cais yn cael ei chasglu a'i chyflwyno i'r panel a fydd yn penderfynu pa brosiectau i'w cyllido. 

Os oes gennych unrhyw ymholiad, croeso i chi gysylltu ag aelod o'r tîm ar 0300 111 0124

 

 

Bydd y broses ymgeisio yn cael ei rhannu'n ddau gam:

1. Holiadur cymhwysedd - mae hwn yn pennu pa mor addas ydych chi i gael y cyllid, ac yn casglu'r wybodaeth angenrheidiol am eich mudiad.

2. Cais am gymorth ariannol - os ydych chi'n pasio'r holiadur cymhwysedd, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais benodol er mwyn ymateb i Wahoddiad i Wneud Cais.

Bydd angen i fudiadau sydd am gyflwyno Holiadur Cymhwysedd gofrestru ar eDendroCymru.

I gael at yr Holiadur Cymhwysedd efallai y bydd arnoch angen rhai cyfeirnodau sef:

- Cod y prosiect yw 34425
- Y cod PQQ/EQ yw 32647 (Saesneg) a 32649 (Cymraeg)

Rydym wedi creu canllawiau fideo i'ch helpu yn y broses ymgeisio:

Cofrestru ar e-dendro Cymru

Gwe-lywio e-dendro Cymru a chael at geisiadau grantiau WCVA

Cwblhau Holiadur Cymhwysedd y Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol

 

ERDF logo