Mae rownd grant y Gwanwyn ar agor o 7 Mai 2019

Y dyddiad cau yw 21 Gorffennaf 2019 i brosiectau sy'n dechrau o 14 Hydref 2019


Sut y bydd y Gronfa'n gweithio


Prif Grantiau:

Bydd y Gronfa yn cynnig grantiau gwerth rhwng £5,000 a £49,999 i brosiectau sy'n ateb un neu fwy o 3 thema'r cynllun, gyda chyfleoedd i ymgeisio ddwywaith y flwyddyn, yn y gwanwyn a'r hydref. Ceir proses ymgeisio un cam ar gyfer y grantiau hyn, a chyhoeddir canllawiau manwl a ffynonellau cymorth ar wefan Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Cyhoeddir penderfyniadau tua 8 wythnos ar ôl y dyddiad cau i ymgeisio am grant. Gall prosiectau a ariennir yn 2019-20 bara am o leiaf 6 mis a dod i ben erbyn 30ain Medi 2021

Grant Arwyddocâd Cenedlaethol:
Bydd y Gronfa hefyd yn dyfarnu un grant mwy bob blwyddyn i brosiectau o Arwyddocâd Cenedlaethol. Bydd y grant Cenedlaethol Arwyddocaol hwn, rhwng £50,000 a £250,000, ar gael i brosiect sy'n ateb dwy neu fwy o dair thema'r Cynllun.

Y Broses Ymgeisio:

Gwneir ceisiadau drwy borth grant arlein - eDendroCymru. Bydd canllawiau a chymorth ar gael i'ch arwain drwy'r broses hon ac os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf bythefnos cyn dyddiad cau'r grant, byddwn yn adolygu'r cais i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau fel y gellir rhoi sylw i'r rhain. Argymhellwn yn gryf i ymgeiswyr fanteisio ar y gwasanaeth adolygu hwn.

Cofiwch nodi'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, bydd y ffurflen gais ar eDendroCymru yn cael am 23:59 ar y dyddiad cau. Ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydynt yn cadw at y dyddiad cau (21 Gorffennaf 2019).

Asesir ceisiadau i weld i ba raddau maent yn cyd-fynd â blaenoriaethau Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ynghyd â thystiolaeth o angen am weithgareddau'r prosiect, cefnogaeth gan y gymuned leol, yr effaith ddisgwyliedig, cynaliadwyedd, hyfywedd a gwerth am arian. Does dim angen cyllid cyfatebol - h.y. gall grantiau ariannu 100% o gostau prosiect - ond bydd unrhyw gyllid cyfatebol sy'n cael ei sicrhau yn helpu i ddangos gwerth am arian. Gellir cyfrif amser gwirfoddolwyr fel ffynhonnell o gyllid cyfatebol. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod canlyniad eu cais drwy ebost.

Bydd grantiau i ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu talu naill ai ymlaen llaw neu mewn rhandaliadau bob chwe mis, gan ddibynnu ar faint y grant. Ni all ymgeiswyr ailymgeisio i'r Gronfa yn ystod y cyfnod y mae eu prosiect ar waith onid yw hynny i ariannu prosiect gwahanol mewn lleoliad arall neu gyda set wahanol o weithgareddau. Bydd adroddiadau monitro yn ofynnol bob chwe mis drwy system adrodd arlein. Bydd prosiectau llwyddiannus yn cael cymorth ac arweiniad i ddefnyddio'r system hon fel rhan o'r cynnig grant.


ldtcf flowchart spring c


Mwy o wybodaeth am e-TenderWales

I ymgeisio i Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi bydd angen i chi gofrestru ag eDendroCymru, porth ymgeisio arlein Llywodraeth Cymru. Os ydych wedi cofrestru ag eDendroCymru o'r blaen, gallwch fewngofnodi drwy roi'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i mewn ar y dudalen gartref. Gall mudiadau gofrestru drwy fynd ar y wefan.

  • Efallai y gall eDendroCymru ymddangos braidd yn anghyfeillgar ond peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag ymgeisio gan fod gwasanaeth cymorth ar gael drwy bravosolution.
  • Unwaith rydych wedi creu cyfrif ar eDendroCymru gallwch gael at gyfleoedd cyllido eraill a hysbysebir yng Nghymru ynghyd â Chynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
  • Mae defnyddio eDendroCymru yn eich galluogi i gyflwyno'ch cais arlein mewn amgylchedd saff.
  • Asesir ceisiadau i weld i ba raddau maent yn cyd-fynd â blaenoriaethau Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ynghyd â thystiolaeth o angen am weithgareddau'r prosiect, cefnogaeth gan y gymuned leol, yr effaith ddisgwyliedig, cynaliadwyedd, hyfywedd a gwerth am arian.
  • Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod y canlyniad drwy ebost.


Croesawir ceisiadau Cymraeg a Saesneg. Mae'r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael ar eDendroCymru. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Unwaith y byddwch wedi cael mynediad i'r ffurflen gais drwy eDendro, gallwch ddewis i lwytho'r ffurflen i lawr fel dogfen excel a gweithio arni oddi ar y we. Efallai y byddwch yn gweld hyn yn ffordd llawer mwy hwylus o ddangos y cwestiynau a rhoi eich ymatebion. Unwaith y bydd hyn wedi ei wneud gallwch ail fewnforio'r wybodaeth ar eDendro. Bydd hefyd angen i chi lwytho proffil y prosiect i lawr yn ogystal â'r dalen cyfarwyddyd o eDendro i'ch galluogi i gwblhau eich cyllideb a'ch targedau. Gwelwch y daflen wybodaeth ar gyfer llwytho i lawr ar ochr dde'r dudalen we ar gyfer canllaw cam wrth gam ar sut i wneud hyn.