Mae grantiau’n ffynhonnell werthfawr o incwm i’r trydydd sector. Mae llawer o fudiadau gwirfoddol a chymunedol yn dibynnu ar gyllid grant er mwyn darparu gwasanaethau a gweithgareddau pwysig. Er bod y broses yn gallu cymryd llawer o amser, gall y manteision posibl o geisio grantiau mewn ffordd gyson a strategol fod yn enfawr.

GrantsYn yr adran hon cewch weld pa fath o gyllid grant sydd ar gael a sut mae ymgeisio. Gallwch edrych hefyd ar yr adnoddau a'r deunyddiau ymarferol sydd ar gael i'ch helpu chi i chwilio am gyllid grant. Mae hefyd yn rhoi sylw i'r angen am ddatblygu dull gweithredu hirdymor ar gyfer cyllido drwy weithio tuag atgynaliadwyedd.

Gyda miloedd o gyrff dyfarnu grantiau yn y DU, gall dewis pa gorff rydych am anfon cais ato ymddangos yn dasg anodd. Gwnewch y dasg honno'n haws drwy redeg cais chwilio am gyllid i weld pa gyllidwyr fydd eisiau cefnogi eich prosiect neu eich syniad chi o bosib.Am gyngor a chyfarwyddyd ynghylch cyllid grant, cysylltwch âthîm cyngor cyllido WCVA neu eichcyngor gwirfoddol sirol lleol.