Ffeithiau allweddol

Y pwyntiau allweddol am gyllid grant:

  • Mae cyllid grant yn ffynhonnell o incwm a ddarperir er mwyn sicrhau allbynnau a chanlyniadau penodol y mae'r ddwy ochr wedi cytuno arnynt fel rheol
  • Bydd y ffynhonnell hon o incwm wedi'i chyfyngu gan amlaf i gael ei gwario ar gyflawni'r allbynnau a'r canlyniadau hyn
  • Fel rheol, mae cyllidwyr grant yn disgwyl cael monitro'r ffordd y mae'r cyllid hwn yn cael ei wario a bydd ganddynt ddisgwyliadau clir o ran yr hyn ddylid ei gyflawni
  • Mae'r gwaith o fonitro'r cyllid grant ar ffurf adroddiadau cynnydd ac ariannol ysgrifenedig fel rheol, a gyflwynir yn rheolaidd

Ond mae cyllid grant yn arwain at sawl her hefyd:

  • Mae cyllid grant yn tueddu i fod yn gyllid byrdymor, rhwng un a thair blynedd fel rheol
  • Yn aml, mae llawer mwy o geisiadau'n dod i law nag o arian sydd ar gael ac mae'r gystadleuaeth yn un hynod frwd
  • Mae gan lawer o gyllidwyr flaenoriaethau penodol o ran y math o weithgarwch maent eisiau ei gyllido - ac nid yw'r blaenoriaethau yma'n cyfateb i'r hyn rydych chi eisiau ei gyflawni bob amser
  • Gall y gwaith o fonitro rhai grantiau fod yn gymhleth a chymryd llawer o amser

Wrth wneud cais am gyllid grant fe welwch chi yn fuan iawn nad oes unrhyw ddwy gronfa o arian sydd yn union yr un fath. Mae gan bob cyllidwr ei feini prawf a'i brosesau ei hun ac mae hynny'n golygu bod pob cais yn wahanol. Cyn i chi ddechrau ymgeisio am grantiau, mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn gallu paratoi ar gyfer cais cyllido a'i lenwi. Mae Sut mae ymgeisio am gyllid grant yn darparu cyfarwyddyd ynghylch rhai o'r meysydd allweddol hyn.