Mae bron pob awdurdod lleol yn rhoi grantiau i fudiadau gwirfoddol a chymunedol. Fodd bynnag, bydd pob un yn rheoli cyllidebau, yn gweinyddu a chefnogi mewn ffordd wahanol yn ôl blaenoriaethau lleol ac adnoddau’r awdurdod.

Yn draddodiadol, mae adrannau penodol o fewn awdurdodau lleol, megis Addysg, Tai neu Wasanaethau Cymdeithasol, wedi bod â'u cynlluniau grant eu hunain i ddyrannu nawdd i grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Mae gan bob un hefyd ei feini prawf, ei drefn ymgeisio a'i amserlenni ei hun, er bod rhai awdurdodau lleol, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, wedi dewis mabwysiadu ffurflen gais 'gorfforaethol'.

Un o'r gwahaniaethau mwyaf a welwyd yn y ffordd y mae awdurdodau lleol yn dyrannu arian dros y degawd diwethaf yw bod llai o bwyslais bellach ar gynlluniau grant a mwy o bwyslais ar gontractau a chytundebau lefel gwasanaeth. Mae hyn yn ddatblygiad pwysig i fudiadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithio ym maes gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd.

Mae llawer o awdurdodau lleol yn cyflogi swyddogion cyllido neu gyswllt i weithio gyda'r sector gwirfoddol i gynnig cyngor a chefnogaeth. Dylai cynghorau gwirfoddol sirol (CVC) hefyd allu rhoi manylion i chi am drefniadau cyllido awdurdodau lleol.