Mae mudiadau gwirfoddol a chymunedol yn cael eu hannog fwyfwy i amrywiaethu eu ffrydiau incwm er mwyn sicrhau cynaliadwyedd hir dymor. Mae ennill arian drwy asedau, masnachu a chontractio yn un ffordd y mae mudiadau yn amrywiaethu eu hincwm er mwyn cael mwyn o hyblygrwydd ariannol.

Nid yw incwm o'r ffynonellau hyn wedi'i gyfyngu, sy'n golygu y gall eich mudiad ei wario mewn unrhyw ffordd y mae'n dewis cyhyd â'i bod yn datblygu eich cenhadaeth a'ch amcanion.

Mae ennill incwm yn ffynhonnell nawdd pwysig i'r Trydydd Sector. Fodd bynnag, mae ennill arian yn golygu bod yn rhaid i'ch mudiad feddwl yn ochrol am yr hyn y mae yn ei wneud, pwy y mae'n ei wneud ar eu cyfer, a beth y gallai ei werthu er mwyn cynhyrchu incwm.

Mae materion eraill i'w hystyried hefyd cyn dechrau ennill, er enghraifft, materion cyfreithiol masnachu a'r sgiliau newydd sydd eu hangen ar gyfer gwerthu, marchnata a hyrwyddo. Wedi ystyried popeth, efallai na fydd ennill yn addas i bawb. Fodd bynnag, i'r sefydliadau hynny y mae ennill yn opsiwn iddynt, gall fod yn gam mawr tuag at gynaliadwyedd.

WCVA's Funding Advice service offers advice, training and support to help organisations to become financially sustainable. To find out more about WCVA's funding advice service please contact us.