5 Maw 2018

Ariennir cynllun Creu Coetir Glastir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru rhwng 2014 a 2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i blannu mwy o goed yng Nghymru trwy gynllun Creu Coetir Glastir er mwyn sicrhau amrywiaeth eang o fanteision:  

  • Darparu cysgod i stoc ac adeiladau adeg tywydd mawr.

  • Rheoli symudiadau da byw trwy ffensio a phlannu mannau anhygyrch fel llethrau serth.

  • Tyfu cyflenwad cynaliadwy o bren a choed tân e.e. ar gyfer adeiladau a ffensys.

  • Creu cynefinoedd natur.

  • Lleihau'r perygl o lifogydd ym mhen isaf afonydd a rhwystro pridd rhag cael ei olchi i gyrsiau dŵr.

  • Sgrinio llygredd sŵn e.e. o ffyrdd a rheilffyrdd.

Mae'r cynllun hwn yn darparu cymorth ariannol ar gyfer cynnal gwaith plannu a ffensio newydd ac mewn rhai amgylchiadau, telir taliadau premiwm a chynnal a chadw. Mae cymorth ariannol ar gael hefyd ar gyfer plannu coed ar dir sy'n parhau i gael ei bori fel rhan o system Amaeth-Goedwigaeth h.y. sy'n cyfuno amaethyddiaeth a choedwigaeth. 

Croesawir ceisiadau gan reolwyr tir, gan gynnwys ffermwyr, yng Nghymru. 

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 6 Ebrill 2018. 

I gael gwybod mwy, ffoniwch 0300 062 5004 neu ebostiwch: rpwonline@wales.gsi.gov.uk.