26 Chwef 2018

Gall elusennau a mudiadau elusennol cadwraeth y môr sydd wedi’u lleoli ac sy’n gweithio ym Mhrydain ymgeisio nawr am grant bach hyd at £600 ar gyfer prosiectau a gynhelir ym Mhrydain sy’n cyd-fynd ag amcanion presennol yr elusen.

Dyma'r amcanion:  

  • Mynd i'r afael ag achosion craidd bygythiadau a heriau cadwraeth y môr ym Mhrydain.

  • Atal neu leihau effeithiau negyddol ar amgylcheddau a / neu rywogaethau'r arfordir a'r môr o amgylch Prydain.

  • Ychwanegu at y corff gwybodaeth ynglŷn â bygythiadau a heriau cadwraeth y môr ym Mhrydain.

Yn ogystal, o'r gwanwyn 2018 ymlaen, mae gan Sea-Changers gronfa benodol i fynd i'r afael â sbwriel yn y môr. Dyma amcanion y gronfa hon:  

  • Mynd i'r afael ag achosion craidd sbwriel yn y môr ym Mhrydain.

  • Atal neu leihau effaith sbwriel ar amgylcheddau a / neu rywogaethau'r arfordir a'r môr o amgylch Prydain

  • Ychwanegu at y corff gwybodaeth ynglŷn â natur ac effaith sbwriel yn y môr ym Mhrydain.

Ar gyfer grwpiau sy'n ymgeisio am arian i gynnal gweithgareddau glanhau traethau, bydd Sea-Changers yn ffafrio prosiectau a all ddangos cysylltiadau â gweithgareddau glanhau traethau ehangach sy'n bodoli eisoes. Bydd hefyd yn ffafrio gweithgareddau sy'n ystyried opsiynau ailgylchu posib ar gyfer deunydd a gesglir. 

Bydd tua 60 y cant o'r arian yma'n cefnogi prosiectau yn yr Alban a 40 y cant mewn rhannau eraill o Brydain.  

Mae yna ddiddordeb arbennig mewn prosiectau ar lawr gwlad sy'n ysgogi'r gymuned i weithredu ac mewn prosiectau sy'n cynyddu nifer y bobl sy'n gweithredu dros gadwraeth y môr. 

Fel arfer ceir dwy rownd gyllido y flwyddyn. 

Y dyddiad cau cyntaf i geisiadau yn 2018 yw 31 Mawrth 2018.  

Mae manylion pellach ar gael ar y wefan neu drwy ffonio 07909 897867, neu ebostio: Helen Webb Helen@sea-changers.org.uk

Sea Changers