26 Chwef 2018

Elusen gadwraeth yw PTES (Ymddiriedolaeth y Bobl dros Rywogaethau mewn Perygl) sydd wedi bod yn gweithio ers 40 mlynedd i sicrhau dyfodol i rywogaethau sydd mewn perygl ledled y byd.

Peoples Trust for Endangered Species

Mae'n cynnig arian i brosiectau sy'n canolbwyntio ar ymchwil gadarn neu waith cadwraeth sy'n debygol o arwain yn uniongyrchol at ganlyniadau cadwraeth ymarferol gyda budd hirdymor i'r rhywogaethau a'r cynefinoedd dan sylw. 

Mae grantiau Conservation Insight ar gael i brosiectau sy'n canolbwyntio ar rywogaethau mewn perygl am hyd at ddwy flynedd. Mae grantiau rhwng £3,000 a £10,000 y flwyddyn ar gael am hyd at ddwy flynedd, hyd at uchafswm o £20,000. 

Rhoddir yr arian i waith sy'n ceisio gwneud un o'r canlynol:  

  • Dod o hyd i'r dystiolaeth wyddonol hanfodol a fydd yn hwyluso cadwraeth rhywogaeth.

  • Rhoi'r ateb i gwestiwn allweddol ym maes cadwraeth, a fydd yn galluogi cadwriaethwyr i gymryd camau cadwraeth hanfodol.

  • Mynd ati i gymryd camau lleol allweddol a fydd yn arwain at effaith bositif, sylweddol ar rywogaeth mewn perygl.

Ymysg y prosiectau y rhoddir blaenoriaeth iddynt y mae:  

  • Casglu tystiolaeth sydd ei hangen i wneud gwaith lliniaru angenrheidiol.

  • Defnyddio tystiolaeth wyddonol i sicrhau newidiadau mewn polisïau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol.

  • Dyfeisio a phrofi methodoleg newydd i fonitro rhywogaeth neu grŵp o rywogaethau.

Rhoddir blaenoriaeth hefyd i geisiadau am waith cadwraeth ac ymchwil ar rywogaethau y mae'r Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur wedi'u dynodi fel rhai sydd mewn perygl, mewn perygl difrifol neu wedi diflannu'n llwyr yn y gwyllt.  

Derbynnir ceisiadau ar hyn o bryd gan ymchwilwyr gwyddonol a'r rheini sy'n gweithio ym maes cadwraeth ymarferol. I fod yn gymwys, dylai arweinydd y prosiect fod wedi'i leoli naill ai o fewn corff anllywodraethol neu adran ymchwil prifysgol. 

Dim ond ceisiadau gan y rheini sydd eisoes yn gweithio ac wedi'u sefydlu naill ai ym Mhrydain, tiriogaethau tramor Prydain neu mewn gwledydd y mae Banc y Byd wedi'u dynodi fel rhai ag incwm isel a chanolig, a ystyrir. Rhoddir blaenoriaeth i arweinwyr prosiect brodorol sy'n gweithio yn eu gwlad eu hunain. 

Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu ceisiadau 'yn gynnar yn 2018'. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Ebrill 2018. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch: grants@ptes.org