15 Rhag 2017

Bydd Rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant mewn Angen yn ystyried ceisiadau am grantiau gwerth hyd at £10,000 i gefnogi prosiectau am hyd at dair blynedd.

Gall elusennau cofrestredig a mudiadau dielw ym Mhrydain ymgeisio os ydynt yn cefnogi plant a phobl ifanc 18 oed ac iau sydd dan anfantais oherwydd:  

  • Salwch, caledi, cam-drin neu esgeuluso.

  • Unrhyw fath o anabledd.

  • Anawsterau ymddygiadol neu seicolegol.

  • Yn byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd.

Rhaid i fudiadau fod wrthi'n gweithio i fynd i'r afael â'r anfantais hon ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau plant a phobl ifanc. 

Ceir pedwar dyddiad cau yn 2018: 1 Mawrth 2018, 13 Mai 2018, 2 Medi 2018 ac 2 Rhagfyr 2018 (hanner nos). 

Mae manylion pellach ynglŷn â'r Rhaglen Grantiau Bychain ar gael ar y wefan.


BBC Children in Need Small Grants