11 Rhag 2017

Cyhoeddwyd y Dreth Tamponau gan y Canghellor yn Natganiad yr Hydref 2015. Swyddfa’r Gymdeithas Sifil, sy’n rhan o’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), sy’n cynnal ac yn rheoli’r gronfa hon sy’n weithredol ledled y DU.

Caiff sefydliadau elusennol, buddiannol neu ddyngarol sydd â'u swyddfeydd yn y DU ac sy'n gweithio yn y DU wneud cais am grantiau o £1 miliwn o leiaf. 

Mae £15 miliwn yn y gronfa ar hyn o bryd ar gyfer 2018-19. Lleiafswm y grant yw £1 miliwn. Nid oes uchafswm ar gyfer y grant. 

Rhaid i'r grant beidio â bod yn fwy na 50 y cant o gyfanswm incwm blynyddol yr ymgeisydd. Gall grantiau fod ar gyfer prosiectau blwyddyn neu ddwy flynedd, gydag uchafswm o ddwy flynedd hyd at 31 Mawrth 2020. 

Bydd y cyllid yn cynorthwyo prosiectau sy'n canolbwyntio ar o leiaf un o'r categorïau isod: 

 • Trais yn erbyn Menywod a Merched - Ystyrir ceisiadau gan sefydliadau sy'n cefnogi menywod a merched sydd wedi dioddef trais neu gamdriniaeth neu y mae perygl iddynt wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys trais a cham-drin domestig, trais rhywiol, yr hyn a elwir yn drais 'ar sail anrhydedd', stelcian a phuteindra a gwaith rhyw, ac anogir ceisiadau gan gonsortia sy'n cwmpasu sawl math o drosedd. Dylai'r prosiectau gynnwys ymyrryd yn gynnar ac atal troseddau trais yn erbyn menywod a merched, yn ogystal â gwasanaethau i ddioddefwyr. Mae'n rhaid i'r cynigion ddarparu gweithgarwch ychwanegol nad yw'n rhan o'r ddarpariaeth brif ffrwd ar hyn o bryd.

 • Iechyd Meddwl a Lles - Ystyrir ceisiadau gan sefydliadau sy'n hybu lles meddyliol a chamau i atal salwch meddwl ymhlith menywod a merched sy'n agored i niwed ac yn ddifreintiedig. Mae hyn yn cynnwys ceisiadau i hybu lles meddyliol, hybu iechyd y cyhoedd, ymyrryd yn gynnar, arloesi digidol, darpariaeth gymunedol a gweithio ar draws sectorau. Dylai'r cynigion ddarparu gweithgarwch ychwanegol nad yw'n rhan o'r ddarpariaeth brif ffrwd ar hyn o bryd.

 • Rhaglen gyffredinol - Ystyrir ceisiadau gan sefydliadau sy'n gweithio i wella bywydau menywod a merched sy'n ddifreintiedig neu sydd wedi'u tangynrychioli. Gallai'r gwaith fod yn y meysydd isod (ond nid yw'n rhestr gyflawn) ac ystyrir cynigion sy'n ymdrin â materion eraill:

  • Camddefnyddio alcohol a chyffuriau.

  • Gwasanaethau i bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

  • Addysg a chyflogaeth.

  • Ennyn diddordeb menywod sydd wedi'u heithrio ac sy'n agored i niwed drwy chwaraeon.

  • Troseddwyr benywaidd.

  • Cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

  • Gwasanaethau LGBTQI penodol.

  • Anghenion cymhleth lluosog.

  • Menywod hŷn.

  • Tlodi misglwyf.

  • Menywod ag anableddau.

  • Menywod ag anableddau dysgu.

 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw canol nos, nos Sul 28 Ionawr 2018. 

I gael gwybod mwy cysylltwch â 020 7211 6000 neu ttf@culture.gov.uk