Dysgwch fwy am y cyllidwyr sy’n cael sylw gennym, gan gynnwys pa grantiau sydd ar gael, sut i wneud cais a ble i fynd am gymorth.

Sefydliad Allen Lane

 • Bydd yn ystyried cyllido:
  sefydliadau sy'n gweithio gyda grwpiau o bobl sy'n amhoblogaidd yng nghymdeithas y DU heddiw.

Plant mewn Angen y BBC

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais sy'n 18 oed ac iau.

Comic Relief

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n gweithio i sicrhau newid cadarnhaol a pharhaus ym mywydau pobl dlawd a phobl o dan anfantais.

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  Elusennau, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol sy'n gweithio i ddiwallu anghenion cymdeithasol a mynd i'r afael ag anfantais economaidd ar lawr gwlad.

Grantiau Gwirvol ar gyfer Gwaith Gwirfoddol Ieuenctid

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n awyddus i ddatblygu gwirfoddoli ymysg ieuenctid a meithrin eu gallu i gefnogi gwirfoddolwyr ifanc.

Sefydliad Lankellychase

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n gweithio i hybu newid a fydd yn gwella ansawdd bywydau pobl, gan ganolbwyntio'n arbennig ar angen cymdeithasol er mwyn helpu'r bobl fwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas i gyflawni'u potensial.

Sefydliad Lloyds Banc

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n cefnogi pobl ddifreintiedig i gymryd mwy o ran yn eu cymunedau yng Nghymru a Lloegr

Sefydliad Nationwide

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  elusennau sydd â llai na £750,000 o incwm sy'n rhoi arian a/neu gymorth tai i bobl hŷn neu bobl sydd wedi dioddef cam-drin domestig

Oak Foundation

 • Bydd yn ystyried cyllido:
  mudiadau trydydd sector yn Ne Cymru i gyflwyno rhaglenni tai a chyflogaeth arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol ac economaidd mewn cymunedau. Mae Oak Foundation hefyd yn cefnogi gwaith newid polisi, meithrin gallu o fewn mudiadau trydydd sector a gwerthuso gwasanaethau presennol.

Sefydliad Paul Hamlyn

 • Bydd yn ystyried cyllido:
  Rhaglenni'r DU ar y Celfyddydau, Addysg a Dysgu, a Chyfiawnder Cymdeithasol, a rhaglen neu gymorth ar gyfer cyrff anllywodraethol yn India sy'n ceisio cynyddu cyfleoedd i unigolion a chymunedau gyrraedd eu potensial a phrofi a mwynhau ansawdd byw gwell. Mae'r Sefydliad yn ymwneud yn benodol â phlant a phobl ifanc, a phobl sydd dan anfantais.

Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n ymwneud ag un neu ragor o'r themâu canlynol: tlodi, iechyd, chwaraeon, hawliau dynol, datrys anghydfod a'r amgylchedd.

Ymddiriedolaeth Pilgrim

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n gweithio gydag aelodau cymdeithas sy'n agored i niwed a mudiadau sy'n gweithio er mwyn diogelu asedau hanesyddol a deallusol Prydain.

Sefydliad Santander

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n cefnogi pobl dan anfantais.

sported.

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  mudiadau sy'n gweithio er mwyn newid bywydau pobl ifanc dan anfantais, rhwng 11 a 25 oed, trwy chwaraeon.

Sefydliad Wolfson

 • Bydd yn ystyried cyllido: 
  Mudiadau sydd am wella profiadau a chanlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth drwy brosiectau cyfalaf.