Rydym yn cefnogi mudiadau trydydd sector sydd wrthi’n cynnal prosiect neu gontract a ariennir gan gyllid Ewropeaidd, a’r rheini sydd â diddordeb mewn gwneud hynny

Mae gennym dri amcan:
 

1. cynyddu ymwybyddiaieth o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a'r rhaglenni cyllid Ewropeaidd ehangach yng Nghymru

2. cynyddu cyfraniad y trydydd sector at ddylunio a chynnal rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 2014-2020

3. gwella cyfraddau cydymffurfio o lleihau'r risgiau wrth i'r trydydd sector gynnal prosiectau
  

Gwnawn hyn drwy:

1. Gwybodaeth a chyngor

Peach Notepad

  • rydym yn helpu mudiadau trydydd sector i ganfod y ffyrdd gorau o fynd ati i weithredu o dan raglenni Ewropeaidd 2014-2020 (fel buddiolwr arweinol, cyd-fuddiolwr neu gontractwr)
  • rydym yn rhoi cyngor technegol, er engrhaifft, archwilio, costau symlach, a chadw confnodion
  • rydym yn gweithrhedu fel 'cyfaill beirniadol', er engrhaifft, drwy'r broses cynllunio busnes

Mae 3-SET wedi datblygu nifer o daflenni gwybodaeth ynglyn a phynciau amrywiol. Mae'r rhain ar gael yn yr adran 'mwy o wybodaeth' ar bob tudalen.

2. Hyfforddi, rhwydweithio a digwyddiadau

Rydym yn darparu nifer o gyrsiau, o Beth yw Cyllid Ewropeaidd i Gau Prosiectau a Chynllunio at Olyniaeth. Cynhelir ein cyrsiau wyneb yn wyned, mwen gweminarau ac ar Hafan Dysgu arlein WCVA. I weld rhestr lawn o'n cyrsiau hyfforddi ewch ar ein tudalennau hyfforddi.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd i'r trydydd sector i roi gwybodaeth a chodi ymwydyddiaeth o'r diweddaraf am gyllid yr UE.


3. Cynrychioli

Woman IconRydym yn cynrychioli buddiannau, profiadau a phryderon y trydydd sector ac yn codi'r rhain a Llywodraeth Cymru ar ran y sector.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid yr UE, tanysgrifiwch i'n rhestr ohebu.


 

ESIF