ESF a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) yw’r ddwy brif gronfa strwythurol sydd fwyaf perthnasol i’r trydydd sector

ESF

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF)

Diben Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw cynyddu sgiliau a rhagolygon gwaith. Ceir tri maes Blaenoriaeth: 1. Trechu tlodi trwy gyflogaeth gynaliadwy
2. Sgiliau ar gyfer twf
3. Cyflogaeth a chyrhaeddiad pobl ifanc

Rhennir y tri maes Blaenoriaeth ymhellach i gyfres o Amcanion Penodol. Er enghraifft, ariennir Sicrhau Newid trwy Gyflogaeth (ACE), a gynhelir gan SOVA, o dan Flaenoriaeth 1, Amcan Penodol 1 am Ddwyrain Cymru, a Flaenoriaeth 1, Amcan Penodol 2 i Orllewyn Cymru a'r Cymoedd.

 ERDF
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

Diben Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yw cefnogi ymchwil, cryfhau busnesau, hyrwyddo ynni adnewyddadwy a gwella seilwaith. Ceir pedwar maes blaenoriaeth:

1. Ymchwilio ac arloesi
2. Cystadleurwydd busnesau bach a chanolig
3. Ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni
4. Cysylltedd a datblygu trefol

Rhennir y pedwar maes Blaenoriaeth ymhellach i gyfres o Amcanion Penodol. Er enghraifft, ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru, a gynhelir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, o dan Flaenoriaeth 2, Amcan Penodol 2.2.