Nid yw’r mwyafrif o fudiadau trydydd sector yn cynnal prosiectau ar eu pen eu hunain gan eu bod fel arfer dan ofal mudiadau trydydd sector cymharol fawr a phrofiadol. Gweler isod enghreifftiau o ffyrdd y gall mudiadau trydydd sector ymwneud â Chyllid Ewropeaidd heb ymgeisio’n uniongyrchol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

  • Cyd-fuddiolwr: Partner neu fudiad yw cyd-fuddiolwr sy'n gyfrifol am weithredu neu reoli prosiect.
  • Contractwr neu dderbynnydd grant: Mae contractwr neu dderbynnydd grant yn cael ei gaffael neu ei ariannu gan fuddiolwr arweiniol i reoli neu weithredu rhan o'r prosiect. O dan raglen Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2007-2013, sicrhaodd y trydydd sector gontractau gwerth dros £190 miliwn.

Mae'r Gwasanaeth Di-waith yn enghraifft o brosiect lle mae mudiadau trydydd sector yn cael eu contractio i ddarparu gwasanaethau. Cliciwch yma i ddarllen stori Gofal a NewLink Cymru. 

Cyhoeddir cyfleoedd am gontractau Ewropeaidd ar wefan GwerthwchiGymru, porth caffael Llywodraeth Cymru. Mae canllawiau defnyddio GwerthwchiGymru yn rhoi cymorth ar gofrestru, creu proffil a chwilio am gontractau.

Dan rai amgylchiadau, gallwch ymgeisio'n uniongyrchol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru fel Noddwr neu fel Buddiolwr. Mae noddwyr fel arfer yn fudiadau mawr, profiadol, a all ddarparu llif arian parod ar gyfer prosiect. Mae Chwarae Teg yn enghraifft o Noddwr yn y trydydd sector. Cliciwch yma i ddarllen ei stori.

Mae'r animeiddiad byr hwn yn amlinellu'r ddau gam wrth ymgeisio'n uniongyrchol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Welsh From Design To Delivery

 

 

 

 

 

 

Os oes gennych syniad am brosiect yr hoffech ei drafod, cysylltwch â Thîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET).

I fudiadau sy'n cynllunio prosiect sydd ddim o bosib yn addas i ymgeisio'n uniongyrchol i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, efallai y gall Cronfa Cynhwysiant Gweithredol gynnig dewis amgen. Mae'r gronfa'n cynnig grantiau bach a chanolig o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) i fudiadau a all gefnogi'r rheini sydd bellaf o'r farchnad lafur. Gallai hyn fod drwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi wedi'u hariannu'n llawn, lleoliadau gwaith gyda chymorth a thâl neu gefnogi pobl i wella eu hyder a'u cymhelliant.

 

ESIF