Ffeithiau allweddol

Diffinnir caffael sector cyhoeddus fel prynu nwyddau neu wasanaethau gan drydydd parti a gyflwynir o dan delerau contract neu gytundeb lefel gwasanaeth (CLG).

I fod yn gyfreithiol rwym, rhaid i'r holl amodau sydd eu hangen er mwyn ffurfio contract gael eu cwrdd.

Yr enw a roddir ar y broses o ymgeisio am a chyd-drafod contract o'r fath yw tendro.

Gall y trydydd parti fod o'r sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Fodd bynnag, mae mwyafrif y fudiadau gwirfoddol a chymunedol yn tueddu i gyflwyno contractau i'r sector cyhoeddus, er enghraifft awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth iechyd.

Mae caffael hefyd yn ymwneud â phrosesau a systemau ar gyfer rheoli meddiannu nwyddau neu wasanaethau o'r cychwyn i'r diwedd.

Nid oes ymagwedd safonol i gaffael sector cyhoeddus.

Gellir larlwytho proses gaffael nodweddiadol yma

Mae'r farchnad caffael cyhoeddus yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer mudiadau gwirfoddol a chymunedol. Gallai gwasanaethau a gyflwynir o dan gontract gynnwys:

  • Cynlluniau cludiant cymunedol (yn mynd â'r henoed i apwyntiadau ysbyty)
  • Gofalu am yr henoed (gofal ysbeidiol neu ofal dydd)
  • Triniaeth iechyd neu therapïau (weithiau dulliau amgen fel aciwbigo)
  • Pryd ar glud (darparu a dosbarthu prydau i'r rhai sy'n gaeth i'w cartrefi)
  • Cynlluniau ailgylchu

Yn sut mae ymgeisio rydym yn amlinellu rhai o'r materion y mae'n rhaid i chi eu hystyried wrth dendro am gontractau, gan gynnwys y broses dendro, sicrhau'r cyfleoedd contractio gorau posib, paratoi tendr a rhai cynghorion doeth ar gyfer gwella eich siawns o lwyddo.