Dwy ffrwd gyllido newydd o Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi mudiadau dan arweiniad y gymuned.

Comic Relief bilingual logo

Beth yw hi?

Mae Comic Relief a rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cydnabod y gwaith ardderchog y mae mudiadau cymunedol yn ei wneud ledled Cymru ac maent yn awyddus i helpu mudiadau i feithrin eu gallu mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol. 

Bydd dau fath o grant ar gael:

  • Grantiau bach £1,000 - £10,000
  • Grantiau mawr (ar gyfer twf sefydliadol) £30,000 - £60,000 

Mae'r ffenestr ymgeisio ar agor rhwng 22 Gorffennaf 2019 ac 31 Hydref 2019. 

Y cynharaf y gall prosiectau ddechrau yw 1 Ionawr 2020. Dylid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021.

 

Pwy a beth a ariennir?

Mae mudiadau sydd â diben cymdeithasol ac incwm o dan £250,000 yn gymwys i ymgeisio. Mae gwerth £1,350,000 o grantiau ar gael yn gyfan gwbl.

1. Grantiau mawr - twf sefydliadol

Nod y grantiau ar gyfer twf sefydliadol yw rhoi'r cyfle i fudiadau gael effaith strategol a chynyddu eu cydnerthedd, er enghraifft 

  • Adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio'n dda o ran gweithgarwch cymunedol eich mudiad
  • Cryfhau a mesur effaith eich gweithgarwch cymunedol craidd
  • Datblygu ffyrdd newydd o weithio 

Mae grantiau gwerthhyd at £60,000 ar gael i fudiadau sydd â diben cymdeithasol ac sy'n bodloni meini prawf y cynllun. 

I ymgeisio, lawrlwythwch y ffurflen gais grantiau mawr - twf sefydliadol, taenlen cyllid y prosiect ac arweiniad y cynllun

 

2. Grantiau bach

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod cyllid lleol Comic Relief yn cyrraedd y grwpiau cymunedol sy'n arwain newid a thwf yn eu bro, gan eu galluogi i wneud newidiadau positif mewn ymateb i anghenion penodol y gymuned. 

Mae grantiau gwerth rhwng £1,000 a £10,000 ar gael i brosiectau sy'n bodloni meini prawf y cynllun. 

Mae modd lawrlwytho'r ffurflen gais, taenlen cyllid y prosiect ac arweiniad ar gyfer grantiau bach (£1,000 - £10,000) oddi ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

 

Themâu Strategol Comic Relief

 

Ar gyfer y ddau grant bydd angen i fudiadau ddangos eu bod yn gweithio'n unol ag un neu ragor o themâu strategol Comic Relief: 

Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu 

Camau i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu eu potensial 

Cydraddoldeb Rhywiol

Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched 

Lle Diogel i Fod

Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a'u diogelwch 

Iechyd Meddwl

Camau i roi mynediad at gymorth a chodi ymwybyddiaeth

 

 

Cymorth pellach sydd ar gael

 

Ar gyfer grantiau bach cysylltwch â'ch Arweinydd Rhanbarthol o rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru 

Ar gyfer grantiau mawr - twf sefydliadol cysylltwch â thîm grantiau WCVA drwy ebostio comicreliefgrants@wcva.cymru

https://thirdsectorsupport.wales/comicreliefcommunityfund/